UCHWAŁA NR XXXIII/235/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i  art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)   Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.   Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę                  2 185 001,79        zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę                     172 304,00        zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.   Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                    3 705 266,71         zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                       303 348,53         zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.  Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :    

- dochodami w kwocie  17 924 799,37 , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 169 119,99 zł

- wydatkami w kwocie 19 314 019,76 , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie  2 169 119,99 zł

§ 4.  Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 389 220,39 zł, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Załącznik nr 4 do Uchwały  Nr XXXII/211/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia
2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr  4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Sawczyszyn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/235/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 14 marca 2014 r.  

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

 

 

Różne rozliczenia

5 979 843,00

- 172 304,00

5 807 539,00

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

4 062 777,00

- 172 304,00

3 890 473,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4 062 777,00

- 172 304,00

3 890 473,00

 

 

 

Własne

4 062 777,00

- 172 304,00

3 890 473,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

115 090,00

200 523,00

315 613,00

 

80104

 

Przedszkola 

115 090,00

200 523,00

315 613,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

200 523,00

200 523,00

 

 

 

Własne

0,00

200 523,00

200 523,00

852

 

 

Pomoc społeczna

2 605 381,99

2 168,00

2 607 549,99

 

85295

 

Pozostała działalność

128 712,00

2 168,00

130 880,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

10 712,00

2 168,00

12 880,00

 

 

 

Zlecone

10 712,00

2 168,00

12 880,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

133 611,28

133 611,28

 

85395

 

Pozostała działalność

0,00

133 611,28

133 611,28

 

 

2327

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

126 436,35

126 436,35

 

 

 

Poroz. z JST

0,00

126 436,35

126 436,35

 

 

2329

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

7 174,93

7 174,93

 

 

 

Poroz. z JST

0,00

7 174,93

7 174,93

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

1 848 699,51

1 848 699,51

 

90002

 

Gospodarka odpadami

0,00

1 848 699,51

1 848 699,51

 

 

2317

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

1 638 692,26

1 638 692,26

 

 

 

Własne

0,00

1 638 692,26

1 638 692,26

 

 

2909

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

0,00

206 561,09

206 561,09

 

 

 

Własne

0,00

206 561,09

206 561,09

 

 

6617

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

3 083,41

3 083,41

 

 

 

Własne

0,00

3 083,41

3 083,41

 

 

6659

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00

362,75

362,75

 

 

 

Własne

0,00

362,75

362,75

Razem:

15 912 101,58

2 012 697,79

17 924 799,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/235/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 14 marca 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

166 814,59

650 000,00

816 814,59

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

130 000,00

650 000,00

780 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

50 000,00

45 000,00

95 000,00

 

 

 

Własne

50 000,00

45 000,00

95 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

605 000,00

655 000,00

 

 

 

Własne

50 000,00

605 000,00

655 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

181 000,00

323 854,82

504 854,82

 

71035

 

Cmentarze

161 000,00

323 854,82

484 854,82

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

120 000,00

323 854,82

443 854,82

 

 

 

Własne

120 000,00

323 854,82

443 854,82

750

 

 

Administracja publiczna

2 694 135,54

- 41 410,53

2 652 725,01

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 357 055,54

- 41 410,53

2 315 645,01

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 160 377,00

- 12 000,00

1 148 377,00

 

 

 

Własne

1 160 377,00

- 12 000,00

1 148 377,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

84 000,00

- 6 934,25

77 065,75

 

 

 

Własne

84 000,00

- 6 934,25

77 065,75

 

 

4430

Różne opłaty i składki

70 000,00

- 22 476,28

47 523,72

 

 

 

Własne

70 000,00

- 22 476,28

47 523,72

757

 

 

Obsługa długu publicznego

110 000,00

- 30 000,00

80 000,00

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

110 000,00

- 30 000,00

80 000,00

 

 

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

110 000,00

- 30 000,00

80 000,00

 

 

 

Własne

110 000,00

- 30 000,00

80 000,00

758

 

 

Różne rozliczenia

100 000,00

- 26 000,00

74 000,00

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

100 000,00

- 26 000,00

74 000,00

 

 

4810

Rezerwy

100 000,00

- 26 000,00

74 000,00

 

 

 

Własne

100 000,00

- 26 000,00

74 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

6 105 201,73

6 985,00

6 112 186,73

 

80101

 

Szkoły podstawowe

2 678 600,00

- 66 600,00

2 612 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 685 000,00

- 46 000,00

1 639 000,00

 

 

 

Własne

1 685 000,00

- 46 000,00

1 639 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

128 000,00

- 500,00

127 500,00

 

 

 

Własne

128 000,00

- 500,00

127 500,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

314 000,00

- 3 600,00

310 400,00

 

 

 

Własne

314 000,00

- 3 600,00

310 400,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

44 700,00

- 500,00

44 200,00

 

 

 

Własne

44 700,00

- 500,00

44 200,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

85 000,00

- 12 000,00

73 000,00

 

 

 

Własne

85 000,00

- 12 000,00

73 000,00

 

 

4260

Zakup energii

24 000,00

- 1 000,00

23 000,00

 

 

 

Własne

24 000,00

- 1 000,00

23 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

41 000,00

- 5 000,00

36 000,00

 

 

 

Własne

41 000,00

- 5 000,00

36 000,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 500,00

2 000,00

3 500,00

 

 

 

Własne

1 500,00

2 000,00

3 500,00

 

80104

 

Przedszkola 

1 005 591,14

120 523,00

1 126 114,14

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

130 000,00

94 223,00

224 223,00

 

 

 

Własne

130 000,00

94 223,00

224 223,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

12 000,00

1 300,00

13 300,00

 

 

 

Własne

12 000,00

1 300,00

13 300,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

4 500,00

25 000,00

29 500,00

 

 

 

Własne

4 500,00

25 000,00

29 500,00

 

80110

 

Gimnazja

1 951 400,00

- 29 026,00

1 922 374,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

98 600,00

- 600,00

98 000,00

 

 

 

Własne

98 600,00

- 600,00

98 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 274 300,00

- 4 300,00

1 270 000,00

 

 

 

Własne

1 274 300,00

- 4 300,00

1 270 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

100 000,00

- 13 326,00

86 674,00

 

 

 

Własne

100 000,00

- 13 326,00

86 674,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

257 000,00

- 5 000,00

252 000,00

 

 

 

Własne

257 000,00

- 5 000,00

252 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

36 000,00

- 2 000,00

34 000,00

 

 

 

Własne

36 000,00

- 2 000,00

34 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 600,00

- 600,00

6 000,00

 

 

 

Własne

6 600,00

- 600,00

6 000,00

 

 

4260

Zakup energii

20 000,00

- 1 000,00

19 000,00

 

 

 

Własne

20 000,00

- 1 000,00

19 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

3 000,00

- 1 000,00

2 000,00

 

 

 

Własne

3 000,00

- 1 000,00

2 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3 000,00

- 500,00

2 500,00

 

 

 

Własne

3 000,00

- 500,00

2 500,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 500,00

- 400,00

3 100,00

 

 

 

Własne

3 500,00

- 400,00

3 100,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

1 000,00

- 300,00

700,00

 

 

 

Własne

1 000,00

- 300,00

700,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

416 080,00

- 412,00

415 668,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 950,00

- 412,00

4 538,00

 

 

 

Własne

4 950,00

- 412,00

4 538,00

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

27 530,59

- 2 500,00

25 030,59

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

6 500,00

- 500,00

6 000,00

 

 

 

Własne

6 500,00

- 500,00

6 000,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

10 190,00

- 2 000,00

8 190,00

 

 

 

Własne

10 190,00

- 2 000,00

8 190,00

 

80195

 

Pozostała działalność

26 000,00

- 15 000,00

11 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

22 000,00

- 15 000,00

7 000,00

 

 

 

Własne

22 000,00

- 15 000,00

7 000,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

65 000,00

25 365,57

90 365,57

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

61 000,00

25 365,57

86 365,57

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 713,09

8 600,00

14 313,09

 

 

 

Własne

5 713,09

8 600,00

14 313,09

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

13 219,00

16 765,57

29 984,57

 

 

 

Własne

13 219,00

16 765,57

29 984,57

852

 

 

Pomoc społeczna

3 060 636,50

2 168,00

3 062 804,50

 

85206

 

Wspieranie rodziny

7 000,00

5 000,00

12 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

728,00

728,00

 

 

 

Własne

0,00

728,00

728,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

103,00

103,00

 

 

 

Własne

0,00

103,00

103,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

4 169,00

4 169,00

 

 

 

Własne

0,00

4 169,00

4 169,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

316 034,51

- 5 000,00

311 034,51

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 400,00

1 000,00

3 400,00

 

 

 

Własne

2 400,00

1 000,00

3 400,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

12 000,00

- 6 000,00

6 000,00

 

 

 

Własne

12 000,00

- 6 000,00

6 000,00

 

85295

 

Pozostała działalność

200 232,00

2 168,00

202 400,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

194 712,00

2 138,00

196 850,00

 

 

 

Zlecone

10 712,00

2 138,00

12 850,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

30,00

30,00

 

 

 

Zlecone

0,00

30,00

30,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

28 692,77

133 611,28

162 304,05

 

85395

 

Pozostała działalność

28 692,77

133 611,28

162 304,05

 

 

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

58 087,42

58 087,42

 

 

 

Poroz. z JST

0,00

58 087,42

58 087,42

 

 

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15 080,49

3 296,31

18 376,80

 

 

 

Poroz. z JST

15 080,49

3 296,31

18 376,80

 

 

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

12 386,16

12 386,16

 

 

 

Poroz. z JST

0,00

12 386,16

12 386,16

 

 

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 633,05

702,88

3 335,93

 

 

 

Poroz. z JST

2 633,05

702,88

3 335,93

 

 

4127

Składki na Fundusz Pracy

0,00

1 100,36

1 100,36

 

 

 

Poroz. z JST

0,00

1 100,36

1 100,36

 

 

4129

Składki na Fundusz Pracy

179,23

62,44

241,67

 

 

 

Poroz. z JST

179,23

62,44

241,67

 

 

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

22 983,73

22 983,73

 

 

 

Poroz. z JST

0,00

22 983,73

22 983,73

 

 

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 304,27

1 304,27

 

 

 

Poroz. z JST

0,00

1 304,27

1 304,27

 

 

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

834,45

834,45

 

 

 

Poroz. z JST

0,00

834,45

834,45

 

 

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

47,36

47,36

 

 

 

Poroz. z JST

0,00

47,36

47,36

 

 

4307

Zakup usług pozostałych

0,00

30 490,54

30 490,54

 

 

 

Poroz. z JST

0,00

30 490,54

30 490,54

 

 

4309

Zakup usług pozostałych

0,00

1 730,26

1 730,26

 

 

 

Poroz. z JST

0,00

1 730,26

1 730,26

 

 

4417

Podróże służbowe krajowe

0,00

553,69

553,69

 

 

 

Poroz. z JST

0,00

553,69

553,69

 

 

4419

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

31,41

1 031,41

 

 

 

Poroz. z JST

1 000,00

31,41

1 031,41

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

74 300,00

26 000,00

100 300,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

8 000,00

26 000,00

34 000,00

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

8 000,00

26 000,00

34 000,00

 

 

 

Własne

8 000,00

26 000,00

34 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

974 154,42

1 877 100,79

2 851 255,21

 

90002

 

Gospodarka odpadami

580 000,00

1 877 100,79

2 457 100,79

 

 

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

0,00

30 000,00

30 000,00

 

 

 

Własne

0,00

30 000,00

30 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

580 000,00

- 84 400,00

495 600,00

 

 

 

Własne

580 000,00

- 84 400,00

495 600,00

 

 

4307

Zakup usług pozostałych

0,00

1 638 692,26

1 638 692,26

 

 

 

Własne

0,00

1 638 692,26

1 638 692,26

 

 

4309

Zakup usług pozostałych

0,00

289 180,99

289 180,99

 

 

 

Własne

0,00

289 180,99

289 180,99

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

3 083,41

3 083,41

 

 

 

Własne

0,00

3 083,41

3 083,41

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

544,13

544,13

 

 

 

Własne

0,00

544,13

544,13

926

 

 

Kultura fizyczna

684 643,00

454 243,25

1 138 886,25

 

92601

 

Obiekty sportowe

607 943,00

454 243,25

1 062 186,25

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

89 623,00

454 243,25

543 866,25

 

 

 

Własne

89 623,00

454 243,25

543 866,25

Razem:

15 912 101,58

3 401 918,18

19 314 019,76

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/235/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 14 marca 2014 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

1 889 220,39

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

1 889 220,39

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

0,00

Rozchody ogółem:

 

500 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

500 000,00

 

Finansowanie

 

1 389 220,39

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/235/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 14 marca 2014 r.

Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Człopa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

Dział

Rozdział

§**

Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem
(6+12)

z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzą

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

750

75011

2010

51 700,00

51 700,00

51 700,00

51 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751

75101

2010

870,00

870,00

870,00

435,00

435,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852

85212

2010

2 084 000,00

2 084 000,00

2084000,00

129 744,56

4 700,00

0,00

1 949 555,44

0,00

0,00

852

85213

2010

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852

85215

2010

3 669,99

3 669,99

3 669,99

0,00

3 669,99

0,00

0,00

0,00

0,00

852

85295

2010

12 880,00

12 880,00

12 880,00

0,00

30,00

0,00

12 850,00

0,00

0,00

Ogółem

 

 

2 169 119,99

2 169 119,99

2169119,99

181 879,56

24 834,99

0,00

1 962 405,44

0,00

0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  XXXIII/235/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 14  marca 2014 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. po stronie  dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 1 i 2 do niniejszej uchwały :

a) wprowadzono kwotę 133 611,28 zł w rozdziale 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Druga szansa” (porozumienie
z Powiatem Wałeckim), program realizowany przez MGOPS w Człopie, oraz  przesunięto kwotę 5 000,00 zł z rozdziału 85219 do rozdziału 85206 na wniosek Kierownika MGOPS

b) zmniejszono subwencję oświatową po stronie dochodów o 172 304,00 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z 13 lutego 2014 r. pomniejszając wydatki w:

- rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – 66 600,00 zł

- rozdziale 80104 Przedszkola -  58 766,00 zł

- rozdziale 80110 Gimnazja – 29 026,00 zł

- rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 412,00 zł

- rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 500,00 zł

- rozdziale 80195  Pozostała działalność - 15 000,00 zł

c) wprowadzono kwotę 1 848 699,51 zł - dofinansowanie projektu „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęta oraz gmin sąsiednich” – porozumienie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęta

d) wprowadzono planowaną  kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań
z zakresu wychowania przedszkolnego na rok 2014   – 200 523,00 zł

e) zwiększono o kwotę 2 168,00 zł  dotację celową na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego- zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie

2. po stronie  wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały:

a) rozwiązano rezerwę ogólną  w kwocie 26 000,00 zł  zabezpieczając  20% wkładu własnego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

b)  wprowadzono wolne środki z 2013r. w łącznej kwocie   1 889 220,39 zł na:

- realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi na 2014 r. - 25 365,57 zł (rozliczenie 2013 r.)

- remonty dróg gminnych - 45 000,00 zł  

- przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa – ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Brzozowa,
 Witosa, Plac Zwycięstwa   - 605 000,00 zł

- plac zabaw ul. Moniuszki - 40 000,00 zł

- boisko wielofunkcyjne - 350 000,00 zł

- budowa kaplicy cmentarnej - 323 854,82 zł

- spłatę kredytu -  500 000,00 zł (załącznik nr 3)

c) zabezpieczono wkład własny dot. projektu „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęta oraz gmin sąsiednich” – 96 575,05 zł oraz składkę członkowską  - 30 000,00 zł (z rozdziału 90002 kwota 84 400,00 zł, z rozdziału 75023 kwota 28 401,28 zł oraz kwota 13 773,77  zł tj. 10% zwrotu od ZMiGDP)

d) przesunięto kwotę 64 243,25 zł  z wydatków bieżących na wydatki majątkowe (kompleks sportowo-rekreacyjny – ul. Młyńska), (z rozdziału 75702 kwota 30 000,00 zł,  z rozdziału 80104 kwota 21 234,00 zł oraz z rozdziału 75023 kwota 13 009,25 zł)

e) przesunięto kwotę 2 000,00 zł między paragrafami w rozdziale 80101 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej