UCHWAŁA NR XXXIII/238/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie regulaminu ustalania wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 54 ust. 3 i 7, art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181; z 2006 r. Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257, z 2009 r. Nr 52, poz. 422, Nr 222, poz. 1755, z 2010 r. Nr 131, poz. 885, z 2011 r. Nr 161, poz. 967, z 2012 r. poz. 790, z 2013 r. poz. 913) uchwala się, co następuje:

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 1.  Ustala się regulamin, który określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:

a) za wysługę lat,

b) motywacyjnego,

c) funkcyjnego,

d) za warunki pracy;

2) szczegółowy sposób obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw;

3) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

2. Regulamin określa także wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

3. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkole podstawowej i gimnazjum Gminy Człopa.

§ 2.  Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:

1) regulaminie - rozumie się przez to regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego;

2) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami);

3) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zmianami);

4) organie prowadzącym szkołę, przedszkole - rozumie się przez to Gminę Człopa;

5) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, gimnazjum;

6) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, o której mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu;

7) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli, o których mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu;

8) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły, placówki oświatowej od dnia 1 września danego roku do dnia 31 sierpnia roku następnego;

9) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę;

10) uczniu - rozumie się przez to także wychowanka;

11) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 i 7 Karty Nauczyciela;

12) zakładowej organizacji związkowej - rozumie się przez to Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Człopie.

13) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Człopa.

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 

§ 3.  Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, § 7 rozporządzenia i na warunkach określonych w § 4 Regulaminu.

§ 4. 

1. Dodatek przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczegółowy stanowi inaczej.

3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku, w formach,  o jakich mowa w § 3 określa:

1) nauczycielowi - dyrektor szkoły;

2) dyrektorowi - Burmistrz.

4. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

DODATEK MOTYWACYJNY 

§ 5.  Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny na warunkach ogólnych określonych w § 6 rozporządzenia oraz wysokości na warunkach i zasadach określonych w § 6 - 9 Regulaminu.

§ 6. 

1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu w szkołach na terenie Gminy Człopa jednego całego poprzedniego roku szkolnego. z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Do warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego należą:

1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności:

a) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczania, dobrych osiągnięć dydaktycznych potwierdzonych wynikami sprawdzianu, egzaminu zewnętrznego lub wewnątrzszkolnego badania osiągnięć edukacyjnych oraz wynikami diagnozy przedszkolnej.

b) doprowadzenie uczniów do sukcesów w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach szczebla: gminnego, rejonowego, wojewódzkiego lub ogólnopolskiego,

c) stosowanie różnorodnych metod nauczania z uwzględnieniem ich efektywności;

2) osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze, a w szczególności:

a) rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, a także instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;

b) zaangażowanie w realizację  zadań wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego.

3) wprowadzanie nowatorskich rozwiązań pedagogicznych, a w szczególności:

a) stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w zajęciach dydaktycznych i wychowawczych,

b) opracowanie i wdrożenie programów własnych w procesie kształcenia i wychowania,,

c) wprowadzenie innowacji pedagogicznych.

4) realizacja ststutowych zadań szkoły, a w szczególności:

a) organizacja imprez przedszkolnych, szkolnych,

b) organizacja konkursów lub zawodów sportowych na szczeblu szkolnym, powiatowym, rejonowym, wojewódzkim,

c) organizacja imprez środowiskowych,

d) opieka nad samorządem szkolnym lub innymi organizacjami uczniowskimi działającycmi na terenie szkoły,

e) prowadzenie lekcji otwartych,

f) przygotowanie referatów na radę pedagogiczną,

g) prowadzenie szkoleń w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

h) bezpłatne prowadzenie kół przedmiotowych, innych,

i) organizowanie poza godzinami pracy wyjazdów do kina, teatru, na kręgle, basen, lodowisko, itp...,

j) organizowanie wycieczki wielodniowej oraz opieka nad uczniami w czasie jej trwania,

k) pełnienie w szkole niepłatnych zadań - lidera zespołu zadaniowego, opiekuna grupy projektowej, rzecznika prasowego, opiekuna strony internetowej, redaktora kroniki szkoły, układanie planu lekcji, planu dyżurów itp...,

l) praca w komisjach: socjalnej, powypadkowej, zdrowotnej, innej...,

m) koordynowanie programów edukacyjnych na terenie szkoły („Trzymaj Formę„ „Zachowaj Trzeźwy Umysł„ itp...),

5) efektywne wypełnianie obowiązków nauczyciela, a w szczególności:

a) podnoszenie umiejętności zawodowych - udział w doskonaleniu warsztatu pracy oraz różnych formach doskonalenia zawodowego,

b) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

6) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej, a w szczególności działania na rzecz uczniów potrzebujących pomocy.

3. Podstawą oceny spełnienia warunków określonych w § 6 ust. 2 są wyniki nadzoru pedagogicznego i analiza ewaluacji własnej pracy nauczyciela bądź dyrektora dokonywana według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Osoba uprawniona do przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego dokonuje punktowej oceny spełnienia warunków określonych w § 6 ust. 2 na karcie oceny sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Punktowa ocena, o której mowa w § 6 ust. 4 stanowi podstawę różnicowania wysokości przyznanego dodatku motywacyjnego.

§ 7. 

1. Ustala się łączną pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w poszczególnych szkołach w wysokości co najmniej 6% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

2. Wypłata dodatków motywacyjnych następuje w ramach przyznanych w budżecie szkoły środków.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

4. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i dyrektora określa się kwotowo.

5. Kwota przyznanego dodatku motywacyjnego dla nauczyciela nie może przekroczyć wskaźnika procentowego jego wynagrodzenia zasadniczego, którego wartość zawiera się do 20%.

5. Kwota przyznanego dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły nie może przekroczyć wskaźnika procentowego jego wynagrodzenia zasadniczego, którego wartość zawiera się do 30%.

§ 8. 

1. Dodatek motywacyjny, w formach, o jakich mowa w § 7 Regulaminu przyznaje:

1) nauczycielowi zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 2 Regulaminu - dyrektor szkoły;

2) dyrektorowi zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 2 Regulaminu - Burmistrz.

2. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której uzupełnia etat.

3. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.

4. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przekazuje się w formie pisemnej.

5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 9.  Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom:

1) stażystom w okresie odbywania stażu;

2) którzy otrzymali kary przewidziane przepisami Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela - przez okres 12 miesięcy od daty udzielenia kary;

3) za okres urlopu na poratowanie zdrowia;

4) w okresie przebywania w stanie nieczynnym.

DODATEK FUNKCYJNY 

§ 10. 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również:

1) nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy;

2) nauczycielowi za sprawowanie funkcji:

a) opiekuna stażu,

b) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta.

§ 11. 

1. Stawką bazową dodatku funkcyjnego jest minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela kontraktowego, w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w rozporządzeniu.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o których mowa w § 10 ust. 1 i 2 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 12. 

1. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek wyższy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków, o których mowa w § 10 ust. 2 Regulaminu, nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z każdego tytułu.

3. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu za każdą osobę odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi.

4. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przysługuje za każdą klasę lub oddział powierzony nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.

5. W klasach łączonych przysługuje jeden dodatek za wychowawstwo klasy.

6. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje nauczycielowi (wicedyrektorowi szkoły), któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

§ 13.  Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 10 ust. 1 Regulaminu, uwzględnia się wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, liczbę kadry kierowniczej w szkole i zatrudnionych pracowników, zmianowość, złożoności zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, a w szczególności:

1) wielkość szkoły, a w tym:

a) liczbę uczniów,

b) liczbę oddziałów,

c) zatrudnienie (ilość pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych),

d) ilość budynków i ich lokalizacja;

2) warunki organizacyjne i złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, a w szczególności:

a) wyposażenie w pomoce dydaktyczne,

b) prowadzenie w szkole stołówki,

c) stan bazy dydaktycznej,

d) liczbę stanowisk kierowniczych;

3) wyniki pracy szkoły.

§ 14. 

1. Prawo do dodatku, o którym mowa w § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji (opiekuna stażu lub doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta), a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

3. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

§ 15. 

1. Dodatek funkcyjny, w formach, o jakich mowa w § 11 Regulaminu przyznaje:

1) nauczycielowi - dyrektor szkoły;

2) dyrektorowi szkoły - Burmistrz.

2. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

§ 16.  Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy, na zasadach określonych w art. 34 Karty Nauczyciela, § 8 i § 9 rozporządzeniai na warunkach określonych w § 17 - 19 Regulaminu.

§ 17. 

1. Wysokość dodatku za trudne warunki pracy z uwzględnieniem warunków, o których mowa w § 8 rozporządzenia, wynosi:

1) dla nauczycieli szkół podstawowych prowadzących zajęcia w klasach łączonych - 5% stawki godzinowej za każdą przeprowadzoną w tych klasach godzinę nauczania;

2) prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - 15%.

§ 18.  Dodatek za uciążliwe warunki pracy, o których mowa w § 9 rozporządzenia przysługuje w wysokości 5% stawki godzinowej za każdą faktycznie przepracowaną godzinę.

§ 19. 

1. W razie zbiegu tytułów do dodatku za pracę w warunkach trudnych dla zdrowia i dodatku za pracę w warunkach uciążliwych dla zdrowia przysługuje prawo do obu tych dodatków.

2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się dołu.

§ 20. 

1. Dodatek za warunki pracy, w formach, o jakich mowa w § 16 Regulaminu przyznaje:

1) nauczycielowi - dyrektor szkoły;

2) dyrektorowi - Burmistrz Gminy.

2. Dodatki za warunki pracy wypłaca się miesięcznie z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW 

§ 21. 

1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 Karty, na zasadach określonych w art. 35 Karty, przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego z dodatkiem przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o których mowa w ust. 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że za czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy z wyjątkiem:

- opieki nad zdrowym dzieckiem,

- urlopu okolicznościowego określonego Kodeksem pracy,

- urlopu szkoleniowego udzielonego nauczycielom w celu kształcenia i doskonalenia.

6. Godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z:

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów;

2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy;

3) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej;

4) chorobą dziecka nauczania indywidualnego, trwającej nie dłużej niż 7 dni;

5) rekolekcjami traktuje się jako godziny odbyte. Nauczyciel pozostaje do dyspozycji dyrektora.

7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy), za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu organizacyjnym szkoły ustala się tak jak za godziny ponadwymiarowe.

9. Nauczyciel, o którym mowa w art. 42 ust. 5b Karty Nauczyciela, dla którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego dla tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, powinien nauczać w odpowiednio większej liczbie godzin w innych okresach danego roku szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z tak ustalonym planem zajęć nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych.

10. Nauczycielom tym praca w planie zajęć powinna być przydzielana w szczególny sposób, to jest tak, aby średni wymiar godzin zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu tygodniowemu wymiarowi zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

11. Okresem rozliczeniowym w tym przypadku jest rok szkolny.

§ 22.  Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio przepisy § 21 ust. 2, 3, 4 Regulaminu.

§ 23.  Za pracę przypadającą w dniu wolnym od pracy nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny lub zamiast dnia wolnego odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczaną jak za godzinę ponadwymiarową liczoną według stawki osobistego zaszeregowania.

§ 24. 

1. Stawkę za jedną godzinę ponadwymiarową w formach, o jakich mowa w § 21 Regulaminu, określa:

1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły;

2) dla dyrektora - Burmistrz.

2. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw zrealizowanych w danym miesiącu przez poszczególnych nauczycieli, ustala dyrektor szkoły.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się miesięcznie z dołu.

NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD 

§ 25. 

1. W budżecie placówek oświatowych tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń;

Kryteria i tryb przyznawania Nagrody Burmistrza

§ 26. 

1. Nagroda Burmistrza I i II stopnia, przyznawana jest nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2. Burmistrz, ustala corocznie wysokość Nagrody Burmistrza I i II stopnia.

3. Nagroda Burmistrza przyznawana jest za całokształt działalności lub w uznaniu za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych placówki.

4. Nagroda Burmistrza może być przyznawana nauczycielom, którzy:

1) przepracowali w danej placówce co najmniej rok;

2) posiadają co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej dokonaną w ciągu pięciu lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie Nagrody Burmistrza lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego dokonaną w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie nagrody.

§ 27. 

1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Burmistrza może wystąpić Dyrektor szkoły.

§ 28. 

1. Wzór wniosku o przyznanie nauczycielowi/dyrektorowi placówki Nagrody Burmistrza stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, należy składać do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

3. Burmistrz wyznacza coroczny termin składania wniosków, o których mowa w ust. 1, i informuje o nim jednostki oświatowe.

4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Nagroda Burmistrza może być przyznana w dowolnym terminie.

5. Decyzję o przyznaniu Nagród Burmistrz podejmuje na wniosek bądź z własnej inicjatywy.

§ 29. 

1. Nagrodę Burmistrza przyznaje się Dyrektorowi, który spełnia co najmniej 3 z następujących kryteriów:

1) właściwie planuje i organizuje pracę placówki oraz wprowadza nowe rozwiązania organizacyjne usprawniające jej funkcjonowanie;

2) umiejętnie prowadzi politykę kadrową;

3) wdraża projekty promujące działalność placówki oraz umożliwiające współpracę uczniów i nauczycieli w regionie oraz poza jego granicami;

4) uczestniczy w programach edukacyjnych, w tym unijnych;

5) dba o wizerunek placówki;,

6) racjonalnie planuje i wydatkuje środki budżetowe;,

7) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków kierownika zakładu pracy;

8) dba o powierzone mienie i umiejętnie gospodaruje nim;

9) ma wyróżniające osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze.

2. Nagrodę Burmistrza przyznaje się nauczycielowi, który spełnia co najmniej 2 z następujących kryteriów:

1) ma wyróżniające osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze;

2) ustawicznie doskonali swój warsztat pracy i wprowadza nowatorskie metody nauczania i wychowywania;

3) współdziała w kształtowaniu regionalnego wymiaru edukacji poprzez: opracowywanie autorskich planów wychowawczych lub autorskich programów nauczania wykorzystywanych w procesie rozszerzania oferty dydaktycznej placówek, proponowanie nowych rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie placówek, itp.;

4) aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz środowiska oświatowego i lokalnego.

Tryb i kryteria przyznawania Nagrody Dyrektora placówki

§ 30. 

1. Nagroda Dyrektora placówki, zwana dalej Nagrodą Dyrektora, przyznawana jest nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach Nagroda Dyrektora może być przyznana z innej okazji.

2. Dyrektor placówki ustala corocznie wysokość Nagrody Dyrektora I i II stopnia.

3. Nagroda Dyrektora przyznawana jest za całokształt działalności lub w uznaniu za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych placówki.

4. Nagroda Dyrektora może być przyznawana nauczycielom, którzy:

1) przepracowali w danej placówce co najmniej rok,

2) posiadają co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej dokonaną w ciągu pięciu lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie Nagrody Dyrektora lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego dokonaną w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie Nagrody Dyrektora.

§ 31. 

1. Nagroda Dyrektora może być przyznana przez dyrektora placówki na wniosek podmiotów wymienionych w ust. 2 albo z własnej inicjatywy.

2. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Dyrektora może wystąpić Rada Pedagogiczna szkoły;

§ 32. 

1. Wzór wniosku o przyznanie nauczycielowi Nagrody Dyrektora stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, należy składać do dyrektora placówki.

3. Dyrektor placówki wyznacza coroczny termin składania wniosków, o których mowa w ust. 1, i informuje o nim podmioty określone w § 31 ust. 2.

§ 33.  Decyzję w sprawie przyznania Nagrody Dyrektora I i II stopnia podejmuje jednoosobowo Dyrektor placówki.

§ 34. 

1. Nagroda Dyrektora w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej może być przyznana nauczycielowi, który spełnia co najmniej 3 z następujących kryteriów:

1) osiąga co najmniej dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone m.in. udziałem i sukcesami uczniów w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, przeglądach, zawodach sportowych, itp.;

2) uzyskuje szczególne osiągnięcia w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce oraz zaniedbanymi wychowawczo;

3) opracowuje i wdraża autorskie programy nauczania lub autorskie plany wychowawcze;

4) aktywnie uczestniczy w pracach zespołów przedmiotowych lub zespołu terapeutycznego;

5) uzyskuje pozytywne efekty w zakresie integrowania uczniów, aktywności społecznej, udziału uczniów w pracach samorządu uczniowskiego, itp.;

6) przygotowuje i organizuje imprezy dydaktyczno-wychowawcze o znaczących walorach poznawczych, wychowawczych, terapeutycznych lub promujących placówki;

7) inicjuje działania mające na celu podnoszenie efektywności pracy placówki;

8) planuje i realizuje swój rozwój zawodowy zgodnie z potrzebami placówki.

2. Nagroda Dyrektora dla nauczyciela zatrudnionego w bibliotece może być przyznana, jeśli spełnia on co najmniej 3 z następujących kryteriów:

1) aktywnie uczestniczy w organizowaniu współpracy z innymi bibliotekami oraz instytucjami działającymi na rzecz edukacji;

2) ze szczególną starannością wykonuje czynności związane z opracowywaniem, selekcją i odpowiednim zabezpieczeniem zbiorów bibliotecznych;

3) wzorowo prowadzi ewidencję czytelników;

4) opracowuje zestawienia bibliograficzne;

5) podejmuje działania mające na celu rozpowszechnianie informacji o działalności biblioteki;

6) planuje i realizuje swój rozwój zawodowy zgodnie z potrzebami biblioteki;

7) aktywnie uczestniczy w dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym;

8) prowadzi działalność edukacyjną na rzecz środowiska lokalnego, np. konkursy, spotkania z czytelnikami, itp.

DODATEK MIESZKANIOWY 

§ 35. 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, posiadającego kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:

1) przy 1 osobie w rodzinie - 3%;

2) przy 2 osobach w rodzinie - 4%;

3) przy 3 osobach w rodzinie - 5%;

4) przy 4 lub więcej osobach w rodzinie - 6%, stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej zwanej "minimalnym wynagrodzeniem".

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatków zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:

1) współmałżonka;

2) rodziców nauczyciela, pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela;

3) pozostającym na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia;

4) posiadającym na utrzymaniu nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;

5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodu.

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o której mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor - Burmistrza.

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego;

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o przyznanie.

7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez jego pracodawcę.

§ 36.  Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

2) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia;

3) pozostawania w stanie nieczynnym;

4) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

5) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach;

6) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy nauczycielem powołanym do służby była zawarta umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej nią do końca okresu, na który umowa ta została zawarta.

§ 37. 

1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami, z uwzględnieniem § 35 ust. 3 Regulaminu.

2. Dodatek mieszkaniowy w formach, o jakich mowa w § 35 Regulaminu określa:

1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły;

2) dla dyrektora - Burmistrz.

3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie z góry.

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 38. 

1. Określa się następujące formy stwierdzenia nabycia, przyznania lub ustalenia nauczycielom świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3 Regulaminu:

1) w dokumencie stwierdzającym nawiązanie stosunku pracy - jeżeli świadczenie przysługuje od dnia nawiązania stosunku pracy;

2) odrębnym dokumentem - jeżeli świadczenie przyznawane jest jednorazowo lub w trakcie trwania stosunku pracy albo ulega zmianie jego wysokość;

3) w dokumencie zmieniającym wynagrodzenie zasadnicze - jeżeli wraz ze zmianą wynagrodzenia zasadniczego ulega również zmianie wysokość świadczenia.

2. Formy stwierdzenia nabycia prawa przyznania lub ustalenia nauczycielom świadczeń, o jakich mowa w ust. 1, można stosować łącznie do kilku świadczeń, w razie zbiegu terminów ich ustalenia lub przyznania albo stwierdzenia nabycia prawa.

§ 39.  Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu, przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

§ 40. 

1. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu stanowiących składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz środki na wypłatę nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, o którym mowa § 1 ust. 3 Regulaminu, naliczane są w planach finansowych poszczególnych szkół.

2. Łączna wysokość wypłacanych świadczeń, o których mowa w § 1 Regulaminu nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na te cele w planach finansowych, o których mowa w ust. 1 bez ich zmiany.

§ 41.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.

§ 42.  Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Człopie.

§ 43.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 44.  Traci moc uchwała Nr XXII/193/2009  Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu ustalenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

§ 45.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Sawczyszyn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/238/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 14 marca 2014 r.

Lp.

Stanowisko

Miesięcznie w złotych

1.

Przedszkola: 

1. Dyrektor przedszkola do 3 oddziałów

150 - 600

 

2. Dyrektor przedszkola 3 i więcej oddziałów

300 - 650

2.

Wszystkie typy szkół. 

1. Dyrektor szkoły liczącej:

 

 

a) do 12 oddziałów

300 -1000

 

b) powyżej 12 oddziałów

500 - 1150

 

2. Wicedyrektor

do 60% dodatku funkcyjnego dyrektora

3.

Sprawowanie funkcji 

1)doradcy metodycznego, nauczyciela konsultanta

40

 

2)opiekuna stażu

3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego magistra z przygotowaniem pedagogicznym

 

3)wychowawstwo klasy

od 3% - do 6% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego magistra
z przygotowaniem pedagogicznym

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/238/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 14 marca 2014 r.

Karta oceny spełnienia kryteriów przyznania dodatku motywacyjnego.

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………..

Lp.

kryteria

ilość punktów możliwych do uzyskania

Ilość punktów uzyskanych, uwagi

1.

Osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym


a) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków nauczania, dobrych osiągnięć dydaktycznych potwierdzonych wynikami sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego oraz wewnątrzszkolnego badania osiągnięć edukacyjnych oraz wynikami diagnozy przedszkolnej.

1b) doprowadzenie uczniów do sukcesów w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach szczebla: gminnego (1 p.), powiatowego (2 p.) rejonowego (3 p.), wojewódzkiego lub ogólnopolskiego (4 p.)

4c) stosowanie różnorodnych metod nauczania z uwzględnieniem ich efektywności.

1


2.

Osiągnięcia wychowawczo – opiekuńcze


a) rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, a także instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną.

1b) zaangażowanie w realizację zadań wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego.

1


3.

Wprowadzenie nowatoprskich rozwiązań pedagogicznych


a) stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w zajęciach dydaktycznych i wychowawczych

1b) opracowanie i wdrożenie programów własnych w procesie kształcenia i wychowania

1c) wprowadzenie innowacji pedagogicznych

4


4.

Realizacja statutowych zadań szkoły


a) organizacja imprez przedszkolnych, szkolnych

1 (za każdą)b) organizacja konkursów lub zawodów sportowych na szczeblu szkolnym, powiatowym, wojewódzkim

1 (za każdy)c) organizacja imprez środowiskowych

2d) opieka nad samorządem szkolnym lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły

2e) prowadzenie lekcji otwartych

1f) przygotowanie referatów na radę pedagogiczną

1g) prowadzenie szkoleń w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

1h) bezpłatne prowadzenie kół przedmiotowych

1i) organizowanie poza godzinami pracy wyjazdów do kina, teatru, na kręgle, basen, lodowisko, itp. oraz opieka nad uczniami
w czasie ich trwania: - 1 – 2 wyjazdy – 1p.
- 3 i więcej wyjazdów – 2p.

2j) organizowanie wycieczki wielodniowej oraz opieka nad uczniami w czasie jej trwania.

2k) pełnienie w szkole niepłatnych zadań – lidera zespołu zadaniowego, opiekuna grupy projektowej, rzecznika prasowego, opiekuna strony internetowej, redaktora kroniki szkoły, układanie planu lekcji, planu dyżurów itp.

1 (za każde)l) praca w komisjach: socjalnej, powypadkowej, zdrowotnej, innej…

1ł) koordynowanie programów edukacyjnych na terenie szkoły (np. „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Trzymaj formę” itp..)

1( za każdy)


5.

Efektywne wypełnianie obowiązków nauczyciela


a) podnoszenie umiejętności zawodowych – udział
w doskonaleniu warsztatu pracy oraz różnych formach doskonalenia zawodowego
- studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny – 4p.
- forma doskonalenia powyżej 40 godzin – 3p.
- forma doskonalenia do 40 godzin – 2p.
- forma doskonalenia do 20 godzin – 1p.


4b) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność pomocy dydaktycznych lub innych urzadzeń szkolnych

1


6.

Realizowanie zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej


a) działania na rzecz uczniów potrzebujących pomocy

1


……………………………………

Data i podpis oceniającego

……………………………………

Data i podpis ocenianego

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/238/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 14 marca 2014 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/238/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 14 marca 2014 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/238/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 14 marca 2014 r.

Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII/238/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie regulaminu ustalania wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U.
z 2014 r. poz. 191) organy prowadzące szkoły zobowiązane zostały do uchwalenia regulaminu ustalenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad ich przyznawania i wypłacania uwzględniającego wprowadzone zmiany. Dotychczas funkcjonujące rozwiązania prawne i wynikające stąd postulaty wymagały dokonania zmian w zakresie kryteriów stosowanej oceny pracy nauczyciela w związku z przyznawaniem dodatku motywacyjnego.

Wobec powyższego przyjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela, projekt uchwały
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli uzgodniony został ze związkami zawodowymi działającymi przy  Szkole Podstawowej w Człopie.