UCHWAŁA NR XXXIII/239/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Człopa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r .o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) oraz art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm) Rada Miejska w Człopie uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Właściciele nieruchomości położonych na trenie Miasta i Gminy Człopa zobowiązani są - bez wezwania - uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie w terminie do dnia 25 każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. l określa odrębna uchwała.

§ 2.  Ustala się, iż pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następować będzie poprzez wpłatę na indywidualny numer konta, ustalony odrębnie dla każdego z właścicieli nieruchomości - w Banku lub kasie Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 4.  Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Człopie Nr XXVII/196/2013 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Człopa.

§ 5.  Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Sawczyszyn

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII/239/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Człopa.

Zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe gminy. Projekt uchwały w szczególności reguluje dokładny termin i częstotliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dostępne metody jej zapłaty.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.