UCHWAŁA NR XXXIV/242/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie zniesienia pomnika przyrody

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.
z 2013 r. 594 ze zm. Dz.U. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 ) oraz art. 44 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j.  Dz.U. z 2013 r. 627 ze zm. Dz.U. poz. 628, poz. 842), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, uchwala się co następuje:

§ 1.  Znosi się pomnik przyrody z drzewa  gatunku Grab zwyczajny ( Carpinus betulus)  
o pierśnicy 0,8 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m – 2,5 m, wysokości 22,0 m, rosnącego na terenie działki ewidencyjnej 32/2 w obrębie geodezyjnym Człopa 106, uznanego za pomnik przyrody Uchwałą nr XZXII/179/2001 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 września 2001 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody i uchyla się § 1 ust. 3 pkt 6 w.w. uchwały.

§ 2.  Zniesienie pomnika przyrody następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych oraz zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Sawczyszyn

Uzasadnienie

              do Uchwały Nr XXXIV/242/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29 maja 2014 roku.

Zniesienie pomnika przyrody z drzewa z gatunku Grab zwyczajny (Carpinus betulus)  
o pierśnicy 0,8 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m – 2,5 m, wysokości 22,0 m, rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 32/2 położonej w obrębie geodezyjnym Człopa 106, uznanego za pomnik przyrody Uchwałą nr XZXII/179/2001 Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 26 września 2001 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody następuje ze względu na utratę  wartości przyrodniczej oraz zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego.

Wymienione w przedmiotowej uchwale drzewo jest w złej kondycji fitosanitarnej, korona drzewa jest częściowo zdegradowana, przewodnie konary uległy obłamaniu, pozostałe konary mogą ulec obłamaniu w każdej chwili.  Drzewo pochylone jest w stronę budynku mieszkalnego i drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego.

Działka nr 32/2 , obręb Człopa 106 powstała z podziału działki nr 32, obręb Człopa 106.

Drzewo zostało uznane za pomnik przyrody na podstawie uchwały nr XZXII/179/2001 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26.09.2001 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody.

Projekt niniejszej uchwały zgodnie z art. 44, ust. 3a ustawy z dnia 16.04.2004r.
o ochronie przyrody ( t.j. Dz.U. z 2013 r. 627 ze zm. ) został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie.