UCHWAŁA NR XXXIV/240/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i  art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)   Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.   Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 176 965,28        zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.   Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                    260 554,58         zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                     83 589,30         zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.  Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :    

- dochodami w kwocie  18 316 244,47 , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 324 527,81 zł

- wydatkami w kwocie 19 705 464,86 , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie  2 324 527,81 zł

§ 4.  Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 389 220,39 zł, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Załącznik nr 4 do Uchwały  Nr XXXII/211/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia
2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr  4 do niniejszej uchwały.

§ 6.  Załącznik nr 6 do Uchwały  Nr XXXII/211/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia
2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr  5 do niniejszej uchwały.

§ 7.  Załącznik nr 8 do Uchwały  Nr XXXII/211/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia
2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr  6 do niniejszej uchwały.

§ 8.  Załącznik nr 11 do Uchwały  Nr XXXII/211/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia
2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr  7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Sawczyszyn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/240/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 maja 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

926

 

 

Kultura fizyczna

0,00

176 965,28

176 965,28

 

92601

 

Obiekty sportowe

0,00

176 965,28

176 965,28

 

 

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

138 465,28

138 465,28

 

 

 

Własne

0,00

138 465,28

138 465,28

 

 

6299

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

38 500,00

38 500,00

 

 

 

Własne

0,00

38 500,00

38 500,00

Razem:

18 139 279,19

176 965,28

18 316 244,47

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/240/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 maja 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

50 000,00

- 20 000,00

30 000,00

 

40003

 

Dostarczanie energii elektrycznej

50 000,00

- 20 000,00

30 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

50 000,00

- 20 000,00

30 000,00

 

 

 

Własne

50 000,00

- 20 000,00

30 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

263 148,00

10 000,00

273 148,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

77 200,00

10 000,00

87 200,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

5 000,00

- 5 000,00

0,00

 

 

 

Własne

5 000,00

- 5 000,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

50 000,00

- 15 000,00

35 000,00

 

 

 

Własne

50 000,00

- 15 000,00

35 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

30 000,00

30 000,00

 

 

 

Własne

0,00

30 000,00

30 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

2 652 725,01

12 208,53

2 664 933,54

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 313 125,01

12 208,53

2 325 333,54

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

58 000,00

- 5 000,00

53 000,00

 

 

 

Własne

58 000,00

- 5 000,00

53 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

17 208,53

17 208,53

 

 

 

Własne

0,00

17 208,53

17 208,53

852

 

 

Pomoc społeczna

3 047 210,99

54 346,05

3 101 557,04

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

105 516,48

44 346,05

149 862,53

 

 

3110

Świadczenia społeczne

105 210,15

44 346,05

149 556,20

 

 

 

Własne

100 000,00

44 346,05

144 346,05

 

85295

 

Pozostała działalność

185 160,00

10 000,00

195 160,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

179 010,00

10 000,00

189 010,00

 

 

 

Własne

141 000,00

10 000,00

151 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

861 021,03

- 9 346,05

851 674,98

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

814 838,71

- 9 346,05

805 492,66

 

 

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

359 838,71

- 14 346,05

345 492,66

 

 

 

Własne

359 838,71

- 14 346,05

345 492,66

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

5 000,00

10 000,00

 

 

 

Własne

5 000,00

5 000,00

10 000,00

926

 

 

Kultura fizyczna

1 138 886,25

129 756,75

1 268 643,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

1 062 186,25

129 756,75

1 191 943,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

543 866,25

- 24 243,25

519 623,00

 

 

 

Własne

543 866,25

- 24 243,25

519 623,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

115 500,00

115 500,00

 

 

 

Własne

0,00

115 500,00

115 500,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

38 500,00

38 500,00

 

 

 

Własne

0,00

38 500,00

38 500,00

Razem:

19 528 499,58

176 965,28

19 705 464,86

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/240/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 maja 2014 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

1 889 220,39

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

1 889 220,39

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

0,00

Rozchody ogółem:

 

500 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

500 000,00

 

Finansowanie

 

1 389 220,39

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/240/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 maja 2014 r.

Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Człopa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2014r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

Dział

Rozdział

§**

Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem
(6+12)

z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzą

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

010

01095

2010

118 038,33

118 038,33

118 038,33

822,56

117 215,77

0,00

0,00

0,00

0,00

750

75011

2010

51 700,00

51 700,00

51 700,00

51 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751

75101

2010

870,00

870,00

870,00

435,00

435,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751

75113

2010

9 963,00

9 963,00

9 963,00

             2 846,62

                2 352,92

0,00

4 763,46

0,00

0,00

852

85212

2010

2084000,00

2084000,00

2084000,00

129 744,56

4 700,00

0,00

1949555,44

0,00

0,00

852

85213

2010

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852

85215

2010

5 316,48

5 316,48

5 316,48

0,00

106,33

0,00

5 210,15

0,00

0,00

852

85295

2010

38 640,00

38 640,00

38 640,00

0,00

30,00

0,00

38 610,00

0,00

0,00

Ogółem

 

 

2324527,81

2324527,81

2324527,81

185548,74

140840,02

0,00

1998139,05

0,00

0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/240/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 maja 2014 r.

Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Człopa
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w z?otych

Dział

Rozdział

§**

Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem
(6+12)

z tego:

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzą

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

853

85395

 

0,00

162 304,05

162 304,05

0,00

0,00

0,00

0,00

162 304,05

0,00

Ogółem

 

 

0,00

162 304,05

162 304,05

0,00

0,00

0,00

0,00

162 304,05

0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/240/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 maja 2014 r.

Plan przychodów oraz wydatków zakładów budżetowych  w 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody

Wydatki

Stan środków obrotowych na koniec roku

ogółem

w tym:

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

dotacje
z budżetu

z tego:

na wydatki bieżące

na inwestycje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.

Zakłady budżetowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie

87 000,00

1248182,80

29 957,80

29 957,80

0,00

1248182,80

0,00

87 000,00

Ogółem

87 000,00

1 248 182,80

29 957,80

29 957,80

0,00

1 248 182,80

0,00

87 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/240/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 maja 2014 r.

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2014 r.

 

 

 

 

 

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

§*

Nazwa zadania
(przeznaczenie dotacji)

Kwota dotacji 

1

2

3

4

5

6

1

801

80103

2310

Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczajęcego do oddziału przedszkolnego w innej gminie

4 000,00

2

921

92109

2800

Wyposażenie świetlic wiejskich (Wołowe Lasy, Pieczyska)

4 445,00

3

921

92109

2800

Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie

341 047,66

Ogółem

 

 

 

 

349 492,66

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  XXXIV/240/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 maja 2014 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. po stronie  dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 1 i 2 do niniejszej uchwały :

a) wprowadzono w dziale 926 Kultura fizyczna i sport – kwotę 22 965,28 zł tj. otrzymana pomoc
w zakresie małych projektów dot. operacji  „Rozwój miejsc rekreacji na terenie Gminy Człopa poprzez budowę placu zabaw przy ul. Osiedlowej w Człopie” – środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

b) wprowadzono w dziale 926 Kultura fizyczna i sport – kwotę 154 000,00 zł dofinansowanie zadania „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Człopie” umowa z dnia 21.05.2014 r. zawarta
z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego

2. po stronie  wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały:

a) zwiększono wydatki w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 17 208,53 zł
z przeznaczeniem na wyposażenie sali narad  UMiG  Człopa w system nagłaśniająco -rejestrujący

b)

- zmniejszono planowaną datację w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 14 346,05 zł przeznaczoną na zadanie „Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem
i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie”

- środki przeznaczone zostały na zwiększenie planu wydatków MGOPS w Człopie w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 10 000,00 zł zabezpieczając udział własny w programie „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” oraz zwiększono plan wydatków w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe  o kwotę 4 346,05 zł

c) zmniejszono plan wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000,00 zł oraz w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 20 000,00 zł zwiększając plan wydatków
w rozdziale  85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę  40 000,00 zł

d) zabezpieczono w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 30 000,00 zł na zadanie „Adaptacja pomieszczeń na poddaszu w budynku wielorodzinnym”, zmniejszając wydatki na zadanie „Kompleks sportowo-rekreacyjny – ul. Młyńska” o kwotę 24 243,25 zł

e) zabezpieczono w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę  5 000,00 zł na utwardzenie miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Drzonowie, pomniejszając plan wydatków
w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaktualizowano załącznik dotyczący planu przychodów i wydatków ZGK ZB w Człopie w związku
ze zmianą środków obrotowych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały oraz załącznik dotyczący zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.