UCHWAŁA NR XXXV/246/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i  art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)   Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.   Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 24 400,00 zł         zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 24 400,00  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :    

- dochodami w kwocie  18 338 776,47 , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 324 527,81 zł

- wydatkami w kwocie 19 727 996,86 , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie  2 324 527,81 zł

§ 3.  Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 389 220,39 zł, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.  Załącznik nr 7 do Uchwały  Nr XXXII/211/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia
2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr  3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Sawczyszyn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/246/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 27 czerwca 2014 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

174 422,33

- 2 000,00

172 422,33

 

01095

 

Pozostała działalność

151 422,33

- 2 000,00

149 422,33

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

27 382,92

- 2 000,00

25 382,92

 

 

 

Własne

25 907,00

- 2 000,00

23 907,00

750

 

 

Administracja publiczna

2 664 933,54

- 5 000,00

2 659 933,54

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 325 333,54

- 5 000,00

2 320 333,54

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 127 877,00

- 5 000,00

1 122 877,00

 

 

 

Własne

1 127 877,00

- 5 000,00

1 122 877,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

6 112 186,73

0,00

6 112 186,73

 

80101

 

Szkoły podstawowe

2 611 500,00

0,00

2 611 500,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

35 500,00

- 10 500,00

25 000,00

 

 

 

Własne

35 500,00

- 10 500,00

25 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

10 500,00

10 500,00

 

 

 

Własne

0,00

10 500,00

10 500,00

852

 

 

Pomoc społeczna

3 124 089,04

0,00

3 124 089,04

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 084 000,00

0,00

2 084 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

1 949 555,44

- 6 900,00

1 942 655,44

 

 

 

Zlecone

1 949 555,44

- 6 900,00

1 942 655,44

 

 

4580

Pozostałe odsetki

0,00

6 900,00

6 900,00

 

 

 

Zlecone

0,00

6 900,00

6 900,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 851 255,21

5 000,00

2 856 255,21

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

211 000,00

5 000,00

216 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

55 000,00

5 000,00

60 000,00

 

 

 

Własne

55 000,00

5 000,00

60 000,00

926

 

 

Kultura fizyczna

1 268 643,00

2 000,00

1 270 643,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

1 191 943,00

1 000,00

1 192 943,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

81 920,00

1 000,00

82 920,00

 

 

 

Własne

81 920,00

1 000,00

82 920,00

 

92695

 

Pozostała działalność

6 700,00

1 000,00

7 700,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 700,00

1 000,00

7 700,00

 

 

 

Własne

6 700,00

1 000,00

7 700,00

Razem:

19 727 996,86

0,00

19 727 996,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/246/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 27 czerwca 2014 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

1 889 220,39

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

1 889 220,39

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

0,00

Rozchody ogółem:

 

500 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

500 000,00

 

Finansowanie

 

1 389 220,39

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/246/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 27 czerwca 2014 r.

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Miasta i  Gminy Człopa w 2014 r.

 

 

 

 

 

 

w złotych

Dział

Rozdział

§*

Jednostka pomocnicza

Plan wydatków
ogółem
na 2014 r.

z tego:

Fundusz sołecki

Pozostałe wydatki

1

2

3

4

5

6

7

010

01095

6060

Sołectwo Golin

5 377,00

0,00

5 377,00

razem

5 377,00

0,00

5 377,00

010

01095

4210

Sołectwo Bukowo

4 007,00

0,00

4 007,00

010

01095

4300

800,00

0,00

800,00

926

92695

4210

1 900,00

0,00

1 900,00

razem

6 707,00

0,00

6 707,00

010

01095

4210

Sołectwo Dzwonowo

2 072,00

0,00

2 072,00

926

92601

4210

300,00

0,00

300,00

926

92601

4300

1 200,00

0,00

1 200,00

razem

3 572,00

0,00

3 572,00

010

01095

4210

Sołectwo Drzonowo

2 069,00

0,00

2 069,00

010

01095

4300

700,00

0,00

700,00

926

92601

4300

2 000,00

0,00

2 000,00

razem

4 769,00

0,00

4 769,00

010

01095

4210

Sołectwo Jaglice

2 318,00

0,00

2 318,00

razem

2 318,00

0,00

2 318,00

010

01095

4210

Sołectwo Mielęcin

7 044,00

0,00

7 044,00

926

92601

4210

1 000,00

0,00

1 000,00

926

92695

4210

1 000,00

0,00

1 000,00

razem

9 044,00

0,00

9 044,00

010

01095

4210

Sołectwo Pieczyska

271,00

0,00

271,00

razem

271,00

0,00

271,00

010

01095

4210

Sołectwo Przelewice

200,00

0,00

200,00

926

92601

4210

1 620,00

0,00

1 620,00

926

92601

4300

1 500,00

0,00

1 500,00

926

92695

4210

100,00

0,00

100,00

razem

3 420,00

0,00

3 420,00

010

01095

4210

Sołectwo Szczuczarz

2 204,00

0,00

2 204,00

razem

2 204,00

0,00

2 204,00

010

01095

4210

Sołectwo Trzebin

1 849,00

0,00

1 849,00

010

01095

4270

200,00

0,00

200,00

926

92695

4210

1 200,00

0,00

1 200,00

razem

3 249,00

0,00

3 249,00

010

01095

4210

Sołectwo Wołowe Lasy

1 000,00

0,00

1 000,00

926

92601

4210

1 500,00

0,00

1 500,00

926

92695

4210

3 500,00

0,00

3 500,00

razem

6 000,00

0,00

6 000,00

010

01095

4210

Sołectwo Załom

873,00

0,00

873,00

010

01095

4270

400,00

0,00

400,00

razem

1 273,00

0,00

1 273,00

Ogółem:

48 204,00

0,00

48 204,00

 

 

 

 

 

 

 

* - do fakultatywnego wykorzystania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

01095

4210

 

23 907,00

 

 

010

01095

4270

 

600,00

 

 

010

01095

4300

 

1 500,00

 

 

010

01095

6060

 

5 377,00

 

 

926

92601

4210

 

4 420,00

 

 

926

92601

4300

 

4 700,00

 

 

926

92695

4210

 

7 700,00

 

 

 

 

 

razem:

48 204,00

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  XXXV/246/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 27 czerwca 2014 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. po stronie  wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały:

a) przeniesiono kwotę 5 000,00 zł z działu 750 Administracja publiczna do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -  na wydatki związane z konserwacją  urządzeń oświetlenia drogowego

b) przesunięto kwotę 10 500,00 zł miedzy paragrafami w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej  w Człopie z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń w  budynku szkoły

c) przesunięto kwotę 6 900,00 zł między paragrafami w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na wniosek Kierownika MGOPS w Człopie

Wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałą sołectwa Mielęcin – załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.