UCHWAŁA NR XXXVII/259/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 26 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i  art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)   Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.   Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę                  3 550,00        zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.   Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                    135 773,00         zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                   132 223,00         zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.  Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :    

- dochodami w kwocie  18 630 794,85 , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 338 681,46zł

- wydatkami w kwocie 20 020 015,24 , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie  2 338 681,46zł

§ 4.  Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 389 220,39 zł, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Załącznik nr 7 do Uchwały  Nr XXXII/211/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia
2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr  4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Sawczyszyn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/259/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 26 września 2014 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

322 023,00

3 550,00

325 573,00

 

80195

 

Pozostała działalność

0,00

3 550,00

3 550,00

 

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

3 550,00

3 550,00

 

 

 

Własne

0,00

3 550,00

3 550,00

Razem:

18 627 244,85

3 550,00

18 630 794,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/259/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 26 września 2014 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

204 422,33

4 000,00

208 422,33

 

01095

 

Pozostała działalność

160 622,33

4 000,00

164 622,33

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 382,92

3 500,00

28 882,92

 

 

 

Własne

23 907,00

3 500,00

27 407,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

10 600,00

500,00

11 100,00

 

 

 

Własne

10 600,00

500,00

11 100,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

274 868,86

- 10 000,00

264 868,86

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

87 200,00

- 10 000,00

77 200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

35 000,00

- 10 000,00

25 000,00

 

 

 

Własne

35 000,00

- 10 000,00

25 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

2 625 933,54

10 000,00

2 635 933,54

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 285 833,54

10 000,00

2 295 833,54

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

176 500,00

10 000,00

186 500,00

 

 

 

Własne

176 500,00

10 000,00

186 500,00

758

 

 

Różne rozliczenia

74 000,00

- 20 000,00

54 000,00

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

74 000,00

- 20 000,00

54 000,00

 

 

4810

Rezerwy

74 000,00

- 20 000,00

54 000,00

 

 

 

Własne

74 000,00

- 20 000,00

54 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

6 118 596,73

3 550,00

6 122 146,73

 

80101

 

Szkoły podstawowe

2 617 910,00

0,00

2 617 910,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

40 000,00

- 1 500,00

38 500,00

 

 

 

Własne

40 000,00

- 1 500,00

38 500,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

3 000,00

- 1 500,00

1 500,00

 

 

 

Własne

3 000,00

- 1 500,00

1 500,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

6 000,00

- 1 000,00

5 000,00

 

 

 

Własne

6 000,00

- 1 000,00

5 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 500,00

4 000,00

14 500,00

 

 

 

Własne

10 500,00

4 000,00

14 500,00

 

80104

 

Przedszkola 

1 122 114,14

0,00

1 122 114,14

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

175 223,00

- 94 223,00

81 000,00

 

 

 

Własne

175 223,00

- 94 223,00

81 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

488 903,32

21 000,00

509 903,32

 

 

 

Własne

488 903,32

21 000,00

509 903,32

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

89 000,00

7 000,00

96 000,00

 

 

 

Własne

89 000,00

7 000,00

96 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

55 150,00

30 000,00

85 150,00

 

 

 

Własne

55 150,00

30 000,00

85 150,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

67 000,00

5 000,00

72 000,00

 

 

 

Własne

67 000,00

5 000,00

72 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

25 230,00

26 223,00

51 453,00

 

 

 

Własne

25 230,00

26 223,00

51 453,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

4 200,00

5 000,00

9 200,00

 

 

 

Własne

4 200,00

5 000,00

9 200,00

 

80195

 

Pozostała działalność

11 500,00

3 550,00

15 050,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

3 000,00

5 000,00

 

 

 

Własne

2 000,00

3 000,00

5 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7 500,00

550,00

8 050,00

 

 

 

Własne

7 500,00

550,00

8 050,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

222 957,00

20 000,00

242 957,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

146 657,00

20 000,00

166 657,00

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

136 072,00

20 000,00

156 072,00

 

 

 

Własne

136 072,00

20 000,00

156 072,00

926

 

 

Kultura fizyczna

1 258 568,00

- 4 000,00

1 254 568,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

1 178 868,00

- 1 500,00

1 177 368,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

82 920,00

- 1 500,00

81 420,00

 

 

 

Własne

82 920,00

- 1 500,00

81 420,00

 

92695

 

Pozostała działalność

9 700,00

- 2 500,00

7 200,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 700,00

- 2 500,00

7 200,00

 

 

 

Własne

9 700,00

- 2 500,00

7 200,00

Razem:

20 016 465,24

3 550,00

20 020 015,24

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/259/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 26 września 2014 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

1 889 220,39

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

1 889 220,39

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

0,00

Rozchody ogółem:

 

500 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

500 000,00

 

Finansowanie

 

1 389 220,39

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/259/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 26 września 2014 r.

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Miasta i  Gminy Człopa w 2014 r.

 

 

 

 

 

 

w złotych

Dział

Rozdział

§*

Jednostka pomocnicza

Plan wydatków
ogółem
na 2014 r.

z tego:

Fundusz sołecki

Pozostałe wydatki

1

2

3

4

5

6

7

010

01095

6060

Sołectwo Golin

5 377,00

0,00

5 377,00

razem

5 377,00

0,00

5 377,00

010

01095

4210

Sołectwo Bukowo

4 007,00

0,00

4 007,00

010

01095

4300

800,00

0,00

800,00

926

92695

4210

1 900,00

0,00

1 900,00

razem

6 707,00

0,00

6 707,00

010

01095

4210

Sołectwo Dzwonowo

2 072,00

0,00

2 072,00

926

92601

4210

300,00

0,00

300,00

926

92601

4300

1 200,00

0,00

1 200,00

razem

3 572,00

0,00

3 572,00

010

01095

4210

Sołectwo Drzonowo

2 069,00

0,00

2 069,00

010

01095

4300

700,00

0,00

700,00

926

92601

4300

2 000,00

0,00

2 000,00

razem

4 769,00

0,00

4 769,00

010

01095

4210

Sołectwo Jaglice

2 318,00

0,00

2 318,00

razem

2 318,00

0,00

2 318,00

010

01095

4210

Sołectwo Mielęcin

7 044,00

0,00

7 044,00

926

92601

4210

1 000,00

0,00

1 000,00

926

92695

4210

1 000,00

0,00

1 000,00

razem

9 044,00

0,00

9 044,00

010

01095

4210

Sołectwo Pieczyska

271,00

0,00

271,00

razem

271,00

0,00

271,00

010

01095

4210

Sołectwo Przelewice

200,00

0,00

200,00

926

92601

4210

1 620,00

0,00

1 620,00

926

92601

4300

1 500,00

0,00

1 500,00

926

92695

4210

100,00

0,00

100,00

razem

3 420,00

0,00

3 420,00

010

01095

4210

Sołectwo Szczuczarz

2 204,00

0,00

2 204,00

razem

2 204,00

0,00

2 204,00

010

01095

4210

Sołectwo Trzebin

1 849,00

0,00

1 849,00

010

01095

4270

200,00

0,00

200,00

926

92695

4210

1 200,00

0,00

1 200,00

razem

3 249,00

0,00

3 249,00

010

01095

4210

Sołectwo Wołowe Lasy

4 500,00

0,00

4 500,00

010

01095

4270

500,00

0,00

500,00

926

92601

4210

0,00

0,00

0,00

926

92695

4210

1 000,00

0,00

1 000,00

razem

6 000,00

0,00

6 000,00

010

01095

4210

Sołectwo Załom

873,00

0,00

873,00

010

01095

4270

400,00

0,00

400,00

razem

1 273,00

0,00

1 273,00

Ogółem:

48 204,00

0,00

48 204,00

 

 

 

 

 

 

 

* - do fakultatywnego wykorzystania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

01095

4210

 

27 407,00

 

 

010

01095

4270

 

1 100,00

 

 

010

01095

4300

 

1 500,00

 

 

010

01095

6060

 

5 377,00

 

 

926

92601

4210

 

2 920,00

 

 

926

92601

4300

 

4 700,00

 

 

926

92695

4210

 

5 200,00

 

 

 

 

 

razem:

48 204,00

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  XXXVII/259/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 26 września 2014 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. po stronie  dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 1 i 2 do niniejszej uchwały :

a) w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzono kwotę 3 550,00 zł - otrzymane dofinansowanie programu „Wymiana polsko-niemiecka uczniów” – zwiększając plan wydatków Publicznego Gimnazjum w Człopie,

2. po stronie  wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały:

a) rozwiązano rezerwę ogólną  w kwocie 20 000,00 zł  zabezpieczając  20% wkładu własnego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

b) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększono plan wydatków Przedszkola Publicznego w Człopie
o kwotę 94 223,00 zł zmniejszając jednocześnie plan w paragrafie 2540 Dotacja podmiotowa
z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

c) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe przesunięto między paragrafami kwotę 4 000,00 zł
– z przeznaczeniem na rozbudowę instalacji hydrantów wewnętrznych p-poż w budynku Szkoły Podstawowej,

d) zwiększono plan wydatków w rozdziale 75023 Administracja publiczna o kwotę 10 000,00 zł, zmniejszając plan wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

e) wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałą sołectwa Wołowe Lasy – załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.