UCHWAŁA NR XXXVI/251/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Człopa ze środków budżetu Gminy.

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. z późn. zm.) oraz art. 400 a ust. 1 pkt 5, 403 ust. 2, 4,5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, poz. 1238 r. z późn. zm.) Rada Miejska w Człopie uchwala, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się „Regulamin określający zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Człopa ze środków budżetu Gminy”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Sawczyszyn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/251/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1r. do Uchwały Nr XXXVI/251/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Zalacznik1r..pdf

Załącznik Nr 2r. do Uchwały Nr XXXVI/251/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Zalacznik2r..pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI/251/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29 sierpnia 2014 roku.

Do zadań własnych gminy należy m.in. zaspakajanie potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Finansowanie w/w zadań może nastąpić jedynie ze środków budżetu gminy w postaci dotacji celowej. Pomoc gminy w ponoszeniu części kosztów wynikających z realizacji przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków przyczyni się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania istniejących często nieszczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz poprawy warunków w otaczającym nas środowisku naturalnym. Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały i wdrożenie jej do realizacji.