UCHWAŁA NR XXXVI/252/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i  art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)   Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.   Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę                  128 902,73        zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.   Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                    310 203,12         zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                   181 300,39         zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.  Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :    

- dochodami w kwocie  18 614 940,85 , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 336 962,46 zł

- wydatkami w kwocie 20 004 161,24 , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie  2 336 962,46 zł

§ 4.  Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 389 220,39 zł, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Sawczyszyn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/252/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

342 948,00

1 720,86

344 668,86

 

70004

 

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

185 948,00

1 720,86

187 668,86

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

1 720,86

1 720,86

 

 

 

Własne

0,00

1 720,86

1 720,86

758

 

 

Różne rozliczenia

5 807 539,00

10 000,00

5 817 539,00

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3 890 473,00

10 000,00

3 900 473,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 890 473,00

10 000,00

3 900 473,00

 

 

 

Własne

3 890 473,00

10 000,00

3 900 473,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

117 181,87

117 181,87

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0,00

117 181,87

117 181,87

 

 

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

87 886,40

87 886,40

 

 

 

Własne

0,00

87 886,40

87 886,40

 

 

6299

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

29 295,47

29 295,47

 

 

 

Własne

0,00

29 295,47

29 295,47

Razem:

18 486 038,12

128 902,73

18 614 940,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/252/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

172 422,33

32 000,00

204 422,33

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

9 000,00

21 000,00

30 000,00

 

 

4260

Zakup energii

9 000,00

6 000,00

15 000,00

 

 

 

Własne

9 000,00

6 000,00

15 000,00

 

 

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

15 000,00

15 000,00

 

 

 

Własne

0,00

15 000,00

15 000,00

 

01095

 

Pozostała działalność

149 422,33

11 000,00

160 422,33

 

 

4270

Zakup usług remontowych

600,00

10 000,00

10 600,00

 

 

 

Własne

600,00

10 000,00

10 600,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 516,00

1 000,00

2 516,00

 

 

 

Własne

1 500,00

1 000,00

2 500,00

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

30 000,00

- 30 000,00

0,00

 

40003

 

Dostarczanie energii elektrycznej

30 000,00

- 30 000,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

- 30 000,00

0,00

 

 

 

Własne

30 000,00

- 30 000,00

0,00

630

 

 

Turystyka

0,00

117 181,87

117 181,87

 

63095

 

Pozostała działalność

0,00

117 181,87

117 181,87

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

117 181,87

117 181,87

 

 

 

Własne

0,00

117 181,87

117 181,87

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

273 148,00

1 720,86

274 868,86

 

70004

 

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

185 948,00

1 720,86

187 668,86

 

 

4270

Zakup usług remontowych

40 618,00

1 720,86

42 338,86

 

 

 

Własne

40 618,00

1 720,86

42 338,86

750

 

 

Administracja publiczna

2 659 933,54

- 34 000,00

2 625 933,54

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 319 833,54

- 34 000,00

2 285 833,54

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 094 102,00

- 24 000,00

1 070 102,00

 

 

 

Własne

1 094 102,00

- 24 000,00

1 070 102,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

215 000,00

- 10 000,00

205 000,00

 

 

 

Własne

215 000,00

- 10 000,00

205 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

435 600,00

20 000,00

455 600,00

 

75405

 

Komendy powiatowe Policji

0,00

20 000,00

20 000,00

 

 

6170

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

0,00

20 000,00

20 000,00

 

 

 

Własne

0,00

20 000,00

20 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

6 118 596,73

0,00

6 118 596,73

 

80104

 

Przedszkola 

1 122 114,14

0,00

1 122 114,14

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

224 223,00

- 49 000,00

175 223,00

 

 

 

Własne

224 223,00

- 49 000,00

175 223,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

29 847,52

2 400,00

32 247,52

 

 

 

Własne

29 847,52

2 400,00

32 247,52

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

468 903,32

20 000,00

488 903,32

 

 

 

Własne

468 903,32

20 000,00

488 903,32

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

82 000,00

7 000,00

89 000,00

 

 

 

Własne

82 000,00

7 000,00

89 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

13 300,00

1 000,00

14 300,00

 

 

 

Własne

13 300,00

1 000,00

14 300,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

30 400,00

8 800,00

39 200,00

 

 

 

Własne

30 400,00

8 800,00

39 200,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

52 750,00

2 400,00

55 150,00

 

 

 

Własne

52 750,00

2 400,00

55 150,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

65 000,00

2 000,00

67 000,00

 

 

 

Własne

65 000,00

2 000,00

67 000,00

 

 

4260

Zakup energii

14 000,00

1 400,00

15 400,00

 

 

 

Własne

14 000,00

1 400,00

15 400,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

24 030,00

1 200,00

25 230,00

 

 

 

Własne

24 030,00

1 200,00

25 230,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 400,00

2 800,00

4 200,00

 

 

 

Własne

1 400,00

2 800,00

4 200,00

852

 

 

Pomoc społeczna

3 264 940,69

0,00

3 264 940,69

 

85206

 

Wspieranie rodziny

34 032,39

- 7 500,39

26 532,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 399,43

- 1 092,15

3 307,28

 

 

 

Własne

4 399,43

- 1 092,15

3 307,28

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

612,96

- 153,24

459,72

 

 

 

Własne

612,96

- 153,24

459,72

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

25 020,00

- 6 255,00

18 765,00

 

 

 

Własne

25 020,00

- 6 255,00

18 765,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 084 000,00

0,00

2 084 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

1 942 655,44

- 40 800,00

1 901 855,44

 

 

 

Zlecone

1 942 655,44

- 40 800,00

1 901 855,44

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

78 524,63

40 000,00

118 524,63

 

 

 

Zlecone

78 524,63

40 000,00

118 524,63

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 200,00

200,00

1 400,00

 

 

 

Zlecone

1 200,00

200,00

1 400,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

600,00

3 600,00

 

 

 

Zlecone

3 000,00

600,00

3 600,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

308 534,12

7 500,39

316 034,51

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 700,00

400,00

4 100,00

 

 

 

Własne

3 700,00

400,00

4 100,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

27 199,61

2 100,39

29 300,00

 

 

 

Własne

27 199,61

2 100,39

29 300,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

5 000,00

11 000,00

 

 

 

Własne

6 000,00

5 000,00

11 000,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

202 372,00

10 000,00

212 372,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

66 300,00

10 000,00

76 300,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 700,00

10 000,00

11 700,00

 

 

 

Własne

1 700,00

10 000,00

11 700,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 856 255,21

24 075,00

2 880 330,21

 

90002

 

Gospodarka odpadami

2 457 100,79

24 075,00

2 481 175,79

 

 

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

30 000,00

24 075,00

54 075,00

 

 

 

Własne

30 000,00

24 075,00

54 075,00

926

 

 

Kultura fizyczna

1 270 643,00

- 12 075,00

1 258 568,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

1 192 943,00

- 14 075,00

1 178 868,00

 

 

4260

Zakup energii

46 623,00

5 925,00

52 548,00

 

 

 

Własne

46 623,00

5 925,00

52 548,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

516 000,00

- 20 000,00

496 000,00

 

 

 

Własne

516 000,00

- 20 000,00

496 000,00

 

92695

 

Pozostała działalność

7 700,00

2 000,00

9 700,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 700,00

2 000,00

9 700,00

 

 

 

Własne

7 700,00

2 000,00

9 700,00

Razem:

19 875 258,51

128 902,73

20 004 161,24

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/252/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

1 889 220,39

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

1 889 220,39

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

0,00

Rozchody ogółem:

 

500 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

500 000,00

 

Finansowanie

 

1 389 220,39

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  XXXVI/252/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 sierpnia 2014 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. po stronie  dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 1 i 2 do niniejszej uchwały :

a) wprowadzono w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 1 720,86 zł tj. odszkodowanie

z PZU, z przeznaczeniem na remont mieszkania gminnego, w którym powstała szkoda,

b) wprowadzono w dziale 758 Różne rozliczenia - kwotę 10 000,00 zł otrzymaną ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia
w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych, zwiększając jednocześnie plan wydatków Szkoły Podstawowej w Człopie,

c) wprowadzono w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 117 181,87 zł tj. otrzymaną refundację poniesionych kosztów na budowę świetlicy w Drzonowie, środki przeznaczono w dziale 630 Turystyka na zadanie „Budowa pomostu rekreacyjnego w obszarze jeziora Trzebin wraz
z zagospodarowaniem nabrzeża”.

2. po stronie  wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały:

a) przesunięto z rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwotę 34 000,00 zł
z przeznaczeniem:
- w rozdziale 01010 kwotę 6 000,00 zł na energię do hydroforni,
- w rozdziale 01010 kwotę 15 000,00 zł  na  dofinansowanie  budowy  przydomowych  oczyszczalni  ścieków,
- w rozdziale 01095 kwotę 1 000,00 zł na wyjazd rolników na Targi do Barzkowic,  
- w rozdziale 01095 kwotę 10 000,00 zł na remont kanalizacji deszczowej,
- w rozdziale 92695 kwotę 2 000,00 zł na wymianę uszkodzonych elementów na placach zabaw,

b) przesunięto    z    rozdziału    40003    Dostarczanie    energii   elektrycznej   kwotę   30 000,00   zł                      z  przeznaczeniem:
- w rozdziale 90002 kwotę 24 075,00 zł na składkę członkowską dot. wspólnej realizacji projektu pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”,
- w rozdziale 92601  kwotę 5 925,00 zł na zakup energii i wody  na Stadion Miejski w Człopie,

c) przesunięto z rozdziału 92601Obiekty sportowe kwotę 20 000,00 zł zmniejszając planowane wydatki na zadanie „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Człopie” z przeznaczeniem
w rozdziale 75405 Komendy Powiatowe Policji na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej związanej z budową Komendy Powiatowej Policji w Wałczu”

d) przesunięto w rozdziale 80104 Przedszkola kwotę 49 000,00 zł zmniejszając kwotę dotacji podmiotowej dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące Oddziału Przedszkola Publicznego,

e) przesunięto środki w dziale 852 Pomoc społeczna między rozdziałami i paragrafami na wniosek Kierownika MGOPS.