UCHWAŁA NR XXXVIII/262/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 4 listopada 2014 r.

wsprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Człopa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz Uz 2013 r.  poz. 549 ze zm.) oraz art. 5,ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1)   (Dz.U. z 2014 r.poz.849 tekst jednolity), Monitor Polski z 2014 r.  poz, 718 , art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172, Nr 232 poz.1378. ) Rada Miejska w Człopie uchwala co następuje:

§ 1.  Ustala się następujące wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i wsi:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części za 1m pow.użytkowej - 0,66 zł.

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna oraz budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1 m kw. pow; użytkowej   -  18,08 zł.

3) od pozostałych budynków lub ich części od 1m kw. pow. użytkowej - 4,22 zł. w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,74 zł.

4) od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  - 4,68  od 1m kw.pow.użytkowej,

5) od budowli 2% ich wartości,

6) od 1 m kw. powierzchni gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi  - 0,88 zł.

b) od pozostałych gruntów za 1 m kw. pow: gruntów - 0,27 zł.  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 0,44  zł za 1 m kw. powierzchni,

c) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne od jednego hektara -   4,58 zl.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Człopie.

§ 3.  Traci moc uchwała Nr XXXI/202/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Człopa.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Sawczyszyn


1)1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r. ) 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 199 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVIII/262/2014  Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Człopa .

Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.
z 2014 r.  poz.849 -tekst  jednolity ) oraz zgodnie z przepisami wynikającymi z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku ( Monitor Polski z 2014 r.,poz.718) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. Rada Miejska w drodze uchwały, określa wysokość stawek w podatku od nieruchomości na 2015 rok.