UCHWAŁA NR XXXVIII/263/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2013 r. poz. 549 ze zm.)  i art. 19 pkt 1 lit. f pkt 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych 1) (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 849), Monitor Polski z 2014 r. poz.718, art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 197 poz.1172, Nr 232 poz. 1378) Rada Miejska w Człopie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Człopie

1. wprowadza na terenie miasta i gminy opłatę od posiadania psów;

2. określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów.

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości :

1) na terenie miasta od pierwszego psa -  51,00 zł.

- od drugiego psa i następnego -  51,00 zł.

2) na terenie wsi od pierwszego psa   -    31,00 zł.

- od drugiego psa i następnego          -   31,00 zł.

§ 3. Stawki określone w § 2 nie stosuje się do gospodarstw rolnych.

§ 4. 

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego,
a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5. 

1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio w kasie urzędu lub przelewem na rachunek urzędu.

2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty na terenie miasta Człopa są Strażnicy Straży Miejskiej w Człopie, a na wsiach wyznaczeni inkasenci powołani odrębną uchwałą.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXI/203/2013r. Rady Miejskiej w Człopie z dnia 7 listopada 2013r.
w sprawie opłaty od posiadania psów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego,  nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Sawczyszyn


1)1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVIII/263/2014 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 rok.

Zgodnie z art.18 a i art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz.849 - tekst jednolity) oraz zgodnie z przepisami wynikającymi
z  obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r..(Monitor Polski z 2014 r. poz.718)
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. Rada Miejska
w drodze uchwały, określa wysokość opłaty od posiadania psów na 2015 r.