UCHWAŁA NR XXXVIII/264/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art. 40, ust. 1, art. 41, ust. 1, Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z   2013 roku, poz.549 ze zm.) oraz art. 15 i 19, pkt 1, lit."a", pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1)   (tj. Dz. U. z 2014 rok, , poz. 849. Monitor Polski z 2014 roku, poz. 718) art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska w Człopie uchwala co następuje:

§ 1.   Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej:

1) przy sprzedaży z:

a) samochodu innego niż osobowy - 27,00 zł.

b) samochodu osobowego - 25,00 zł;

2) przy sprzedaży w innej formie:

a) stolika rozkładanego o pow. do 1 m² - 18,00 zł.

b) stolika rozkładanego o pow. powyżej 1 m² - 22,00 zł.

c) namiotu o pow. do 10 m² - 25,00 zł.

d) namiotu o pow. powyżej 10 m² do 25 m² - 36,00 zł.

e) namiotu powyżej 25 m² - 48,00 zł.

3) sprzedaż art. rolnych niezależnie od formy sprzedaży - 22,00 zł.

4) cyrk - 128,00 zł.

5) wesołe miasteczko - 128,00 zł.

§ 2.  Opłata targowa płatna jest w kasie Urzędu Miasta i Gminy Człopa przed rozpoczęciem sprzedaży
w danym dniu, w dniu poprzedzającym sprzedaż lub do rąk inkasenta na targowisku.

§ 3.  Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się:

1) Krystynę Gazda;

2) Jadwigę Kmieć.

§ 4.  Opłata pobierana przez inkasentów, o których mowa w § 3, płatna jest w kasie Urzędu Miasta
i Gminy Człopa tego samego dnia, w którym zainkasowano opłatę na targowisku.

§ 5.  Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż własnych produktów rolno-spożywczych z terenu gminy.

§ 6.  Traci moc uchwała Nr XXXI/204/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 7 listopada 2013 roku
w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Sawczyszyn


1)niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkoskimi (Dz. U. WE L 368 z 17.12.1992r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie poberania opłat za użytkowanie niektórych typów transportu przez pojazdy ciężarowe (dz. Urz. WE 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej  zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczące ogłoszenia aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVIII/264/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia  4 listopada 2014r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Miasta i Gminy Człopa.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 roku  poz. 849 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami wynikającymi z Monitora Polskiego
z 2014 roku, Nr 718, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat w 2015r., Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek opłaty targowej na 2015 rok.