UCHWAŁA NR XXXVIII/265/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art. 40, ust. 1, art. 41, ust. 1, Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj.  Dz. U z 2013 roku, poz. 549 ze zm.) oraz art. 10 i art. 12, ust. 4,  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1)  (tj. Dz. U. z 2014 roku , poz. 849. Monitor Polski  z 2014 roku, poz. 718, poz. 895) art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku
o ogłoszniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska w Człopie uchwala co następuje:

§ 1.  Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Człopa zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.   Zwalnia się od podatku od środków transportowych:

1) autobus szkolny Gimbus - zwolnienie dotyczy tylko dowozu dzieci.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 4.  Traci moc uchwała Nr XXXI/205/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 7 listopada   2013 roku, w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Sawczyszyn


1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkoskimi (Dz. U. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłosznia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczące ogłoszenia aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/265/2014

Rady Miejskiej w Człopie 

z dnia 4 listopada 2014r. 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2015ROK  

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Stawka zł

Stawka zł

1.

SAMOCHODY CIĘŻAROWE                               Rok prod. do 1991r.  Rok prod. po 1991r.

o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t i poniżej 12t

a) powyżej 3,5t do 5,5t włącznie z katalizatorem                      534,00                         534,00                      
b) powyżej 3,5t do 5,5t włącznie bez katalizatora                     636,00                         636,00
c) powyżej 5,5t do 9t włącznie z katalizatorem                         850,00                         850,00

d) powyżej 5,5t do 9t włącznie bez katalizatora                     1.040,00                      1.040,00

e) powyżej 9t do poniżej 12t  z katalizatorem                          1.050,00                      1.050,00

f) powyżej 9t do poniżej 12t bez katalizatora                          1.266,00                      1.266,00

2.

SAMOCHODY CIĘŻAROWE
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia. Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
NIE MNIEJ NIŻ (T) MNIEJ NIŻ (T)

DWIE OSIE
12            15
15 i więcej
TRZY OSIE
12            19
19            23
23 i więcej
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12            27
27            29
29 i więcej

Oś jezda (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

1.228,00
1.640,00

1.466,00
1.630,00
2.060,00

1.630,00
2.162,00
3.100,00

Inny system zawiszenia osi jezdnych

1.228,00
1.640,00

1.466,00
1.630,00
2.060,00

1.630,00
2.162,00
3.100,00

3.

CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE
przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5t i poniżej 12t
a) z katalizatorem
b) bez katalizatora

Rok prod. do 1991 roku


1.266,00
1.466,00

Rok prod. po 1991 roku


1.266,00
1.466,00

4.

CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE
przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12t, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia. Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów - ciągnik siodłowy + naczepa, balastowy + przyczepa (w tonach)
NIE MNIEJ NIŻ (t) MNIEJ NIŻ (t)
DWIE OSIE
12            25
25            31
31 i więcej
TRZY OSIE
12            40
40 i więcej

Oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
1.582,00
1.870,00
2.424,00

2.248,00
3.136,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1.582,00
1.870,00
2.424,00

2.248,00
3.136,00

5.

PRZYCZEPAY I NACZEPY
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7t i poniżej 12t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Rok prod. do 1991 roku

  636,00

Rok prod. po 1991 roku

  636,00

6.

PRZYCZEPY I NACZEPY
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia. Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita pojazdów - naczepa (przyczepa) + pojazd silnikowy (w tonach)

NIE MNIEJ (t) MNIEJ NIŻ (t)
JEDNA OŚ
12              25
25 i więcej
DWIE OSIE
12              28
28              33
33              38
38 i więcej
TRZY OSIE
12              38
38 i więcej

Oś (osie) jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

           420,00
           740,00

           408,00
1.108,00
1.692,00
1.964,00

1.240,00
1.670,00

Inny system zawieszenia osi jezdnych

             420,00
             740,00

             408,00
1.108,00
1.692,00
1 .964,00

1.240,00
1.670,00

7.

AUTOBUSY
a) mniej niż 30 miejsc do siedzenia
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc do siedzenia


      740,00
1.680,00


   740,00
1.680,00

Uzasadnienie

do Uchwały  Nr XXXVIII/265/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

Zgodnie z art. 10, pkt 1, lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami wynikającymi
z Monitora Polskiego z 2014 roku,  poz. 718 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku, Rada Miejska w Człopie w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od srodków transportowych na 2015 rok.