UCHWAŁA NR XXXVIII/266/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Człopa w czasie obchodów "Dni Człopy" organizowanych w 2015 roku.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art. 40, ust. 1, art. 41, ust. 1, Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z   2014 roku, poz. 549 ze zm.) oraz art. 15 i 19, pkt 1, lit."a", pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1)  (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 849. Monitor Polski         z 2014 roku, poz. 718) art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska w Człopie uchwala co następuje:

§ 1.  Ustala się dzienne stawki opłaty targowej podczas obchodów "Dni Człopy" organizowanych
w 2015 roku na terenie miasta Człopa zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.  Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Na inkasentów wyznacza się:

1) Krystynę Gazda

2) Straż Miejską

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 4.  Traci moc uchwała Nr XXXI/206/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Człopa w czasie trwania obchodów "Dni Człopy" organizowanych w 2014 roku.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Sawczyszyn


1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. U. WE L 368 z 17.12.1992), dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dityczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczące ogłoszenia aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/266/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 4 listopada 2014 r.

OPŁATA TARGOWA NA TERENIE MIASTA CZŁOPA W CZASIE OBCHODÓW "DNI CZŁOPY" ORGANIZOWANYCH W 2015 ROKU

Stawka za 1 dzień

Lp.

Asortyment

Wielkość stoiska

Złotych

1.

Piwo

45m² /5x9m/

560,00

2.

Gastronomia

35m²/5x7m/

270,00

3.

Artykuły różne (odzież, obuwie, zabawki, cukierki, lody, gofry itp.)

10m²/2x5m/

210,00

4.

Drobny handel (wata cukrowa, baloniki, upominki, popkorn itp.)

8m² /2x4m/

150,00

5.

Loteria fantowa

1-5m²

210,00

6.

Wesołe miasteczko

-

470,00

7.

Samochody dla dzieci (gokardy, quady)

-

210,00

8.

Zjeżdżalnia dla dzieci, zamek dmuchany

-

210,00

9.

Strzelnica

7,5m² /2,5mx3m/

150,00

10.

Cyrk

-

150,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVIII/266/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 4 listopada 2014 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Człopa w czasie trwania obchodów „Dni Człopy” organizowanych w 2015 roku.

Zgodnie z art. 19, pkt 1, lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami z Monitora Polskiego z 2014 r. poz.718, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku, Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek opłaty targowej na 2015 rok.