UCHWAŁA NR XXXVIII/267/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i  art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)   Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.   Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                    194 300,00         zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                  194 300,00         zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :    

- dochodami w kwocie  18 942 089,27 , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 520 712,88 zł

- wydatkami w kwocie 20 331 309,66 , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie  2 520 712,88 zł

§ 3.  Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 389 220,39 zł, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.  Załącznik nr 7 do Uchwały  Nr XXXII/211/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia
2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr  3 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Załącznik nr 8 do Uchwały  Nr XXXII/211/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia
2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr  4 do niniejszej uchwały.

§ 6.  Załącznik nr 9 do Uchwały  Nr XXXII/211/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia
2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr  5 do niniejszej uchwały.

§ 7.  Załącznik nr 11 do Uchwały  Nr XXXII/211/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia
2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr  6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Sawczyszyn

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/267/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 4 listopada 2014 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

354 690,05

17 720,00

372 410,05

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

28 500,00

3 000,00

31 500,00

 

 

4260

Zakup energii

13 500,00

3 000,00

16 500,00

 

 

 

Własne

13 500,00

3 000,00

16 500,00

 

01095

 

Pozostała działalność

312 190,05

14 720,00

326 910,05

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

32 205,35

- 1 080,00

31 125,35

 

 

 

Własne

28 707,00

- 1 080,00

27 627,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

11 100,00

10 000,00

21 100,00

 

 

 

Własne

11 100,00

10 000,00

21 100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 739,00

5 800,00

8 539,00

 

 

 

Własne

2 700,00

5 800,00

8 500,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

264 868,86

50 000,00

314 868,86

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

77 200,00

50 000,00

127 200,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

50 000,00

80 000,00

 

 

 

Własne

30 000,00

50 000,00

80 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

504 854,82

- 25 000,00

479 854,82

 

71035

 

Cmentarze

487 354,82

- 25 000,00

462 354,82

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

443 854,82

- 25 000,00

418 854,82

 

 

 

Własne

443 854,82

- 25 000,00

418 854,82

750

 

 

Administracja publiczna

2 635 933,54

60 000,00

2 695 933,54

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 294 733,54

60 000,00

2 354 733,54

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

56 000,00

25 000,00

81 000,00

 

 

 

Własne

56 000,00

25 000,00

81 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

185 398,00

35 000,00

220 398,00

 

 

 

Własne

185 398,00

35 000,00

220 398,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

455 600,00

- 115 000,00

340 600,00

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

295 286,00

- 115 000,00

180 286,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

287 886,00

- 115 000,00

172 886,00

 

 

 

Własne

287 886,00

- 115 000,00

172 886,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

6 122 146,73

27 000,00

6 149 146,73

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2 720,00

700,00

3 420,00

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2 720,00

700,00

3 420,00

 

 

 

Własne

2 720,00

700,00

3 420,00

 

80104

 

Przedszkola 

1 123 394,14

26 300,00

1 149 694,14

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 280,00

1 300,00

2 580,00

 

 

 

Własne

1 280,00

1 300,00

2 580,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

25 000,00

25 000,00

 

 

 

Własne

0,00

25 000,00

25 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 880 330,21

30 000,00

2 910 330,21

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

213 700,00

25 000,00

238 700,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

4 000,00

8 000,00

 

 

 

Własne

4 000,00

4 000,00

8 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

60 000,00

5 000,00

65 000,00

 

 

 

Własne

60 000,00

5 000,00

65 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

31 800,00

16 000,00

47 800,00

 

 

 

Własne

31 800,00

16 000,00

47 800,00

 

90095

 

Pozostała działalność

40 000,00

5 000,00

45 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

40 000,00

5 000,00

45 000,00

 

 

 

Własne

40 000,00

5 000,00

45 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

851 674,98

7 700,00

859 374,98

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

805 492,66

7 700,00

813 192,66

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

450 000,00

5 000,00

455 000,00

 

 

 

Własne

450 000,00

5 000,00

455 000,00

 

 

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

345 492,66

2 700,00

348 192,66

 

 

 

Własne

345 492,66

2 700,00

348 192,66

926

 

 

Kultura fizyczna

1 254 568,00

- 52 420,00

1 202 148,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

1 177 368,00

- 53 220,00

1 124 148,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

81 420,00

- 20,00

81 400,00

 

 

 

Własne

81 420,00

- 20,00

81 400,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

138 200,00

- 3 200,00

135 000,00

 

 

 

Własne

138 200,00

- 3 200,00

135 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

481 812,10

- 50 000,00

431 812,10

 

 

 

Własne

481 812,10

- 50 000,00

431 812,10

 

92695

 

Pozostała działalność

7 200,00

800,00

8 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 200,00

800,00

8 000,00

 

 

 

Własne

7 200,00

800,00

8 000,00

Razem:

20 331 309,66

0,00

20 331 309,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/267/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 4 listopada 2014 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

1 889 220,39

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

1 889 220,39

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

0,00

Rozchody ogółem:

 

500 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

500 000,00

 

Finansowanie

 

1 389 220,39

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/267/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 4 listopada 2014 r.

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Miasta i  Gminy Człopa w 2014 r.

 

 

 

 

 

 

w złotych

Dział

Rozdział

§*

Jednostka pomocnicza

Plan wydatków
ogółem
na 2014 r.

z tego:

 

 

 

 

 

 

Fundusz sołecki

Pozostałe wydatki

1

2

3

4

5

6

7

010

01095

6060

Sołectwo Golin

5 377,00

0,00

5 377,00

razem

 

 

5 377,00

0,00

5 377,00

010

01095

4210

Sołectwo Bukowo

4 007,00

0,00

4 007,00

010

01095

4300

 

800,00

0,00

800,00

926

92695

4210

 

1 900,00

0,00

1 900,00

razem

 

 

6 707,00

0,00

6 707,00

010

01095

4210

Sołectwo Dzwonowo

3 292,00

0,00

3 292,00

926

92601

4210

 

280,00

0,00

280,00

926

92601

4300

 

0,00

0,00

0,00

razem

 

 

3 572,00

0,00

3 572,00

010

01095

4210

Sołectwo Drzonowo

2 069,00

0,00

2 069,00

010

01095

4300

 

0,00

0,00

0,00

926

92601

4300

 

0,00

0,00

0,00

razem

 

 

2 069,00

0,00

2 069,00

010

01095

4210

Sołectwo Jaglice

2 318,00

0,00

2 318,00

razem

 

 

2 318,00

0,00

2 318,00

010

01095

4210

Sołectwo Mielęcin

5 044,00

0,00

5 044,00

010

01095

4300

 

1 500,00

0,00

1 500,00

926

92601

4210

 

1 000,00

0,00

1 000,00

926

92695

4210

 

1 500,00

0,00

1 500,00

razem

 

 

9 044,00

0,00

9 044,00

010

01095

4210

Sołectwo Pieczyska

271,00

0,00

271,00

razem

 

 

271,00

0,00

271,00

010

01095

4210

Sołectwo Przelewice

200,00

0,00

200,00

926

92601

4210

 

1 620,00

0,00

1 620,00

926

92601

4300

 

1 500,00

0,00

1 500,00

926

92695

4210

 

100,00

0,00

100,00

razem

 

 

3 420,00

0,00

3 420,00

010

01095

4210

Sołectwo Szczuczarz

2 204,00

0,00

2 204,00

razem

 

 

2 204,00

0,00

2 204,00

010

01095

4210

Sołectwo Trzebin

1 849,00

0,00

1 849,00

010

01095

4270

 

200,00

0,00

200,00

926

92695

4210

 

1 200,00

0,00

1 200,00

razem

 

 

3 249,00

0,00

3 249,00

010

01095

4210

Sołectwo Wołowe Lasy

4 500,00

0,00

4 500,00

010

01095

4270

 

500,00

0,00

500,00

926

92601

4210

 

0,00

0,00

0,00

926

92695

4210

 

1 000,00

0,00

1 000,00

razem

 

 

6 000,00

0,00

6 000,00

010

01095

4210

Sołectwo Załom

573,00

0,00

573,00

010

01095

4270

 

400,00

0,00

400,00

926

92695

4210

 

300,00

0,00

300,00

razem

 

 

1 273,00

0,00

1 273,00

Ogółem:

 

 

45 504,00

0,00

45 504,00

 

 

 

 

 

 

 

* - do fakultatywnego wykorzystania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

01095

4210

 

26 327,00

 

 

010

01095

4270

 

1 100,00

 

 

010

01095

4300

 

2 300,00

 

 

010

01095

6060

 

5 377,00

 

 

926

92601

4210

 

2 900,00

 

 

926

92601

4300

 

1 500,00

 

 

926

92695

4210

 

6 000,00

 

 

 

 

 

razem:

45 504,00

 

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/267/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 4 listopada 2014 r.

Plan przychodów oraz wydatków zakładów budżetowych  w 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody

Wydatki

Stan środków obrotowych na koniec roku

ogółem

w tym:

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

dotacje
z budżetu

z tego:

na wydatki bieżące

na inwestycje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.

Zakłady budżetowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie

87 000,00

1 275 682,80

29 957,80

29 957,80

0,00

1 275 682,80

0,00

87 000,00

Ogółem

87 000,00

1 275 682,80

29 957,80

29 957,80

0,00

1 275 682,80

0,00

87 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/267/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 4 listopada 2014 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Miasta i GminyCzłopa
w 2014 r.

 

 

 

 

 

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

§*

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

1

921

92109

2480

Dom Kultury w Człopie

455 000,00

2

921

92116

2480

Publiczna Biblioteka w Człopie funkcjonująca w strukturach Domu Kultury w Człopie

46 182,32

       Ogółem

 

 

 

 

501 182,32

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/267/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 4 listopada 2014 r.

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2014 r.

 

 

 

 

 

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

§*

Nazwa zadania
(przeznaczenie dotacji)

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

1

801

80103

2310

Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczajęcego do oddziału przedszkolnego w innej gminie

3 420,00

 

 

80104

2310

Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczajęcego do przedszkola w innej gminie

2 580,00

2

921

92109

2800

Wyposażenie świetlic wiejskich (Wołowe Lasy, Pieczyska, Drzonowo)

7 145,00

3

921

92109

2800

Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury w Człopie

341 047,66

Ogółem

 

 

 

354 192,66

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  XXXVIII/267/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 04 listopada 2014 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. po stronie  wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały:

a) zmniejszono plan wydatków w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 115 000,00 zł, zwiększając wydatki:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 18 000,00 zł (remont kanalizacji deszczowej, zakup energii do hydroforni)

- w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 60 000,00 zł (zakup węgla, usługi pocztowe)

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę 30 000,00 zł (konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego, utrzymanie zwierząt w schronisku, oświetlenie świąteczne ulic)

- w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2 000,00 zł, na refundację dotacji za pobyt dzieci
w przedszkolu i punkcie przedszkolnym na terenie  gminy Trzcianka (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały)

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 5 000,00 zł - zwiększenie dotacji dla Domu Kultury w Człopie (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały)

b) zmniejszono plan wydatków w rozdziale 71035 Cmentarze o kwotę 25 000,00 zł (zakończona inwestycja), zwiększając plan wydatków w rozdziale 80104 Przedszkola - zakup placu zabaw ul. Przedszkolna

c) zmniejszono plan wydatków w rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 50 000,00 zł (zakończona inwestycja), zwiększając plan wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami – adaptacja mieszkań na poddaszu w budynku wielorodzinnym w Człopie

d) wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałą sołectwa Dzwonowo, Drzonowo, Mielęcin i Załom – załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Zaktualizowano załącznik dotyczący planu przychodów i wydatków ZGK ZB w Człopie – zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały