UCHWAŁA NR XXXVIII/271/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie zniesienia pomników przyrody.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 627 z późn. zm. ), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Rada Miejska w Człopie uchwala co następuje:

§ 1.  Znosi się pomniki przyrody z drzew rosnących w Alei Lipowej przy ul. Polnej w Człopie na działce ewidencyjnej nr 106, obręb geodezyjny Człopa 106 :

- gatunku lipa drobnolistna ( Tilia cordata ) o pierśnicy 1,27 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m

– 4,0 m, wysokości 15,0 m,

- gatunku Lipa drobnolistna ( Tilia cordata ) o pierśnicy 1,07 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3   m – 3,37 m, wysokości 18,0 m uznanych za pomniki przyrody Uchwałą nr XZXII/179/2001 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 września 2001 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody i uchyla się § 1  pkt  8 i 9 w.w. uchwały.

§ 2.  Zniesienie pomników przyrody następuje z uwagi na konieczność realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie dróg gminnych  -  ul. Polnej i ul. Rybackiej  w Człopie.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Sawczyszyn

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Człopie Nr XXXVIII/271/2014 z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zniesienia pomników przyrody.

Zniesienie pomników przyrody z drzew:

- gatunku lipa drobnolistna ( Tilia cordata ) o pierśnicy 1,27 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m – 4,0 m, wysokości 15,0 m,

- gatunku Lipa drobnolistna ( Tilia cordata ) o pierśnicy 1,07 m, obwodzie pnia przy wysokości 1,3 m – 3,37 m, wysokości 18,0 m

uznanych za pomniki przyrody Uchwałą nr XZXII/179/2001 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 września 2001 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody następuje z uwagi na planowaną realizację inwestycji celu publicznego polegającą na  przebudowie ul. Polnej i ul. Rybackiej w Człopie.

Drzewa wchodzą w skład Alei Lipowej przy ul. Polnej w Człopie, rosną na działce ewidencyjnej nr 106, obręb geodezyjny Człopa 106. Drzewa rosną w pasie drogowym planowanym do przebudowy nawierzchni drogi i budowy chodników.

Projekt niniejszej uchwały zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody ( t.j  Dz.U. z 2013 r. poz. 627  ze zm. ) został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie.