UCHWAŁA NR II/9/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i  art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)   Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.   Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                   13 732,75zł         zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                  13 732,75zł         zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :    

- dochodami w kwocie  19 230 965,27zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 775 555,88 zł

- wydatkami w kwocie 20 620 185,66zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie  2 775 555,88 zł

§ 3.  Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 389 220,39 zł, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki

Załącznik do Uchwały Nr II/9/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 9 grudnia 2014 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

6 149 146,73

0,00

6 149 146,73

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

415 668,00

- 3 000,00

412 668,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

19 000,00

- 3 000,00

16 000,00

 

 

 

Własne

19 000,00

- 3 000,00

16 000,00

 

80195

 

Pozostała działalność

16 050,00

3 000,00

19 050,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 200,00

2 650,00

7 850,00

 

 

 

Własne

5 200,00

2 650,00

7 850,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9 350,00

350,00

9 700,00

 

 

 

Własne

9 350,00

350,00

9 700,00

852

 

 

Pomoc społeczna

3 594 277,39

10 732,75

3 605 010,14

 

85206

 

Wspieranie rodziny

27 194,67

2 398,20

29 592,87

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

2 000,00

2 000,00

 

 

 

Własne

0,00

2 000,00

2 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 307,28

349,20

3 656,48

 

 

 

Własne

3 307,28

349,20

3 656,48

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

459,72

49,00

508,72

 

 

 

Własne

459,72

49,00

508,72

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

324 077,51

8 334,55

332 412,06

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

187 543,68

7 080,49

194 624,17

 

 

 

Własne

187 543,68

7 080,49

194 624,17

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

33 881,45

1 236,25

35 117,70

 

 

 

Własne

33 881,45

1 236,25

35 117,70

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 415,23

17,81

4 433,04

 

 

 

Własne

4 415,23

17,81

4 433,04

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

162 304,05

- 10 732,75

151 571,30

 

85395

 

Pozostała działalność

162 304,05

- 10 732,75

151 571,30

 

 

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

18 376,80

- 9 080,49

9 296,31

 

 

 

Poroz. z JST

18 376,80

- 9 080,49

9 296,31

 

 

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 335,93

- 1 585,45

1 750,48

 

 

 

Poroz. z JST

3 335,93

- 1 585,45

1 750,48

 

 

4129

Składki na Fundusz Pracy

241,67

- 66,81

174,86

 

 

 

Poroz. z JST

241,67

- 66,81

174,86

Razem:

20 620 185,66

0,00

20 620 185,66

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/9/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 9 grudnia 2014 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:


1 889 220,39

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

1 889 220,39

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

0,00

Rozchody ogółem:


500 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

500 000,00


Finansowanie


1 389 220,39

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  II/9//2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 09 grudnia 2014 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. po stronie  wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały:

a) ) przesunięto kwotę 10 732,75 zł z działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
do działu 852 Pomoc społeczna, na wniosek Kierownika MGOPS w Człopie, w związku
zatrudnieniem asystenta rodziny oraz na wynagrodzenie administratora projektu POKL „Druga szansa”, które w części finansowane jest ze środków własnych gminy.

b) przesunięto kwotę 3 000,00 zł z działu 80113 Dowożenie uczniów do szkół do działu 80195 Pozostała działalność, na wniosek Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Człopie.