UCHWAŁA NR IV/27/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i  art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)   Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.   Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę                    16 041,61zł         zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.   Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                     17 452,23zł         zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                      1 410,62zł         zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.  Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :    

- dochodami w kwocie  17 079 752,09zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 132 270,00 zł

- wydatkami w kwocie 17 079 752,09zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie  2 132 270,00 zł

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki

Załącznik do Uchwały Nr IV/27/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 26 stycznia 2015 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2015 r.     

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

0,00

16 041,61

16 041,61

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

0,00

16 041,61

16 041,61

 

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

16 041,61

16 041,61

 

 

 

Własne

0,00

16 041,61

16 041,61

Razem:

17 063 710,48

16 041,61

17 079 752,09

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/27/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 26 stycznia 2015 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2015 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

371 000,00

16 041,61

387 041,61

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

10 000,00

16 041,61

26 041,61

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

16 041,61

16 041,61

 

 

 

Własne

0,00

16 041,61

16 041,61

758

 

 

Różne rozliczenia

100 000,00

- 1 410,62

98 589,38

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

100 000,00

- 1 410,62

98 589,38

 

 

4810

Rezerwy

100 000,00

- 1 410,62

98 589,38

 

 

 

Własne

100 000,00

- 1 410,62

98 589,38

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 075 668,25

1 410,62

2 077 078,87

 

90017

 

Zakłady gospodarki komunalnej

62 638,40

1 410,62

64 049,02

 

 

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

42 638,40

1 410,62

44 049,02

 

 

 

Własne

42 638,40

1 410,62

44 049,02

Razem:

17 063 710,48

16 041,61

17 079 752,09

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  IV/27/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 26 stycznia 2015 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. po stronie  dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 1 i 2 do niniejszej uchwały:

a) wprowadzona została dotacja w kwocie 16 041,61 zł na zadanie z zakresu administracji publicznej
– zarządzanie drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy i miasta Człopa,
w zakresie zimowego utrzymania dróg (Porozumienie  z dnia  20.11.2014 r. zawarte z Powiatem Wałeckim)

2. po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały:

a) rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 1 410,62 zł na rozliczenie dotacji przedmiotowej  dla ZGK
w Człopie z 2014 r. – dopłata do ścieków dopływających do oczyszczalni od odbiorców indywidualnych
(2 779 m3 zrealizowano ponad zaplanowaną pierwotnie wartość tj 63 740 m3 ; 2 779 m3 x 0,47 + 8% = 1 410,62 zł)