UCHWAŁA NR V/39/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i  art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)   Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.   Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę                     700 880,00zł  Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę                    489 282,00zł         zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.   Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                      971 728,76zł         zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                            500,00zł         zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.  Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :    

- dochodami w kwocie  17 294 861,74zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 135 781,65 zł

- wydatkami w kwocie 18 054 492,50zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie  2 135 781,65 zł

§ 4.  Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 759 630,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Załącznik nr 6 do Uchwały  Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 stycznia  
2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr  4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki

Załącznik do Uchwały Nr V/39/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 20 marca 2015 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2015 r.     

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 172 273,00

- 480 000,00

5 692 273,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

555 000,00

- 480 000,00

75 000,00

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

480 000,00

- 480 000,00

0,00

 

 

 

Własne

480 000,00

- 480 000,00

0,00

758

 

 

Różne rozliczenia

6 029 056,00

- 9 282,00

6 019 774,00

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

4 048 976,00

- 9 282,00

4 039 694,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4 048 976,00

- 9 282,00

4 039 694,00

 

 

 

Własne

4 048 976,00

- 9 282,00

4 039 694,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 007 321,48

480 000,00

1 487 321,48

 

90002

 

Gospodarka odpadami

1 007 321,48

480 000,00

1 487 321,48

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0,00

480 000,00

480 000,00

 

 

 

Własne

0,00

480 000,00

480 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

220 880,00

220 880,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0,00

220 880,00

220 880,00

 

 

2337

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

220 880,00

220 880,00

 

 

 

Własne

0,00

220 880,00

220 880,00

Razem:

17 083 263,74

211 598,00

17 294 861,74

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/39/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 20 marca 2015 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2015 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

169 040,00

60 000,00

229 040,00

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

100 000,00

60 000,00

160 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

65 000,00

60 000,00

125 000,00

 

 

 

Własne

65 000,00

60 000,00

125 000,00

 

01095

 

Pozostała działalność

55 040,00

0,00

55 040,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

53 140,00

400,00

53 540,00

 

 

 

Własne

53 140,00

400,00

53 540,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

400,00

- 400,00

0,00

 

 

 

Własne

400,00

- 400,00

0,00

600

 

 

Transport i łączność

487 041,61

524 627,33

1 011 668,94

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

450 000,00

524 627,33

974 627,33

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

340 000,00

524 627,33

864 627,33

 

 

 

Własne

340 000,00

524 627,33

864 627,33

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

310 200,00

130 000,00

440 200,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

90 000,00

130 000,00

220 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

130 000,00

130 000,00

 

 

 

Własne

0,00

130 000,00

130 000,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

65 000,00

16 801,43

81 801,43

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

60 000,00

16 801,43

76 801,43

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 800,00

6 701,43

10 501,43

 

 

 

Własne

3 800,00

6 701,43

10 501,43

 

 

4270

Zakup usług remontowych

100,00

- 100,00

0,00

 

 

 

Własne

100,00

- 100,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

13 026,50

10 000,00

23 026,50

 

 

 

Własne

13 026,50

10 000,00

23 026,50

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

100,00

200,00

300,00

 

 

 

Własne

100,00

200,00

300,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

30 000,00

49 800,00

79 800,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

0,00

49 800,00

49 800,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

2 800,00

2 800,00

 

 

 

Własne

0,00

2 800,00

2 800,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

32 900,00

32 900,00

 

 

 

Własne

0,00

32 900,00

32 900,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

2 200,00

2 200,00

 

 

 

Własne

0,00

2 200,00

2 200,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

6 600,00

6 600,00

 

 

 

Własne

0,00

6 600,00

6 600,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

1 100,00

1 100,00

 

 

 

Własne

0,00

1 100,00

1 100,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

800,00

800,00

 

 

 

Własne

0,00

800,00

800,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

2 000,00

2 000,00

 

 

 

Własne

0,00

2 000,00

2 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

1 400,00

1 400,00

 

 

 

Własne

0,00

1 400,00

1 400,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 077 078,87

190 000,00

2 267 078,87

 

90002

 

Gospodarka odpadami

1 603 229,85

190 000,00

1 793 229,85

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

496 983,08

190 000,00

686 983,08

 

 

 

Własne

496 983,08

190 000,00

686 983,08

Razem:

17 083 263,74

971 228,76

18 054 492,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/39/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 20 marca 2015 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

1 359 630,76

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

1 359 630,76

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

0,00

Rozchody ogółem:

 

600 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

600 000,00

 

Finansowanie

 

759 630,76

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/39/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 20 marca 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Miasta i  Gminy Człopa w 2015r.

 

 

 

 

 

 

w złotych

Dział

Rozdział

§*

Jednostka pomocnicza

Plan wydatków
ogółem
na 2015 r.

z tego:

Fundusz sołecki

Pozostałe wydatki

1

2

3

4

5

6

7

010

01095

4210

Sołectwo Golin

5 240,00

0,00

5 240,00

926

92601

4210

400,00

0,00

400,00

razem

5 640,00

0,00

5 640,00

010

01095

4210

Sołectwo Bukowo

2 520,00

0,00

2 520,00

926

92601

4210

1 800,00

0,00

1 800,00

926

92695

4210

2 600,00

0,00

2 600,00

razem

6 920,00

0,00

6 920,00

010

01095

4210

Sołectwo Dzwonowo

3 660,00

0,00

3 660,00

razem

3 660,00

0,00

3 660,00

010

01095

4210

Sołectwo Drzonowo

4 640,00

0,00

4 640,00

926

92695

4210

300,00

0,00

300,00

razem

4 940,00

0,00

4 940,00

010

01095

4210

Sołectwo Jaglice

300,00

0,00

300,00

926

92601

4210

 

2 180,00

0,00

2 180,00

razem

2 480,00

0,00

2 480,00

010

01095

4210

Sołectwo Mielęcin

1 500,00

0,00

1 500,00

926

92601

4210

4 000,00

0,00

4 000,00

926

92601

4300

2 000,00

0,00

2 000,00

926

92695

4210

2 000,00

0,00

2 000,00

razem

9 500,00

0,00

9 500,00

010

01095

4210

Sołectwo Pieczyska

2 220,00

0,00

2 220,00

010

01095

4270

0,00

0,00

0,00

razem

2 220,00

0,00

2 220,00

010

01095

4210

Sołectwo Przelewice

220,00

0,00

220,00

926

92601

4210

3 400,00

0,00

3 400,00

razem

3 620,00

0,00

3 620,00

010

01095

4210

Sołectwo Szczuczarz

2 280,00

0,00

2 280,00

razem

2 280,00

0,00

2 280,00

010

01095

4210

Sołectwo Trzebin

2 020,00

0,00

2 020,00

926

92695

4210

1 400,00

0,00

1 400,00

razem

3 420,00

0,00

3 420,00

010

01095

4210

Sołectwo Wołowe Lasy

8 100,00

0,00

8 100,00

926

92601

4210

600,00

0,00

600,00

926

92695

4210

560,00

0,00

560,00

razem

9 260,00

0,00

9 260,00

010

01095

4210

Sołectwo Załom

840,00

0,00

840,00

926

92695

4210

500,00

0,00

500,00

razem

1 340,00

0,00

1 340,00

Ogółem:

55 280,00

0,00

55 280,00

 

 

 

 

 

 

 

* - do fakultatywnego wykorzystania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

01095

4210

 

33 540,00

 

 

010

01095

4270

 

0,00

 

 

926

92601

4210

 

12 380,00

 

 

926

92601

4300

 

2 000,00

 

 

926

92695

4210

 

7 360,00

 

 

 

 

 

razem:

55 280,00

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  V/39/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 20 marca2015 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. po stronie  dochodów , zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały:

a) przeniesiono kwotę 480 000,00 zł z rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, do rozdziału 90002 Gospodarka odpadami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. – uściślenie
w klasyfikowaniu opłaty śmieciowej

2. po stronie  dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 1 i 2 do niniejszej uchwały:

a) zmniejszono subwencję oświatową po stronie dochodów o 9 282,00 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z 06 lutego 2015 r.

b) wprowadzono otrzymaną kwotę  220 880,00 zł tj. refundacja poniesionych wydatków na zadanie „Remont sali widowiskowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu Domu Kultury
w Człopie”

c) po stronie wydatków:

- wprowadzono plan wydatków w rozdziale 85401 – kwota 49 800,00 zł

- zwiększono plan wydatków w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 161 798,00 zł (rozliczenie 2013 r.  i 2014 r.)

3. po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały:

a) wprowadzono wolne środki z 2014 r. w łącznej kwocie   1 359 630,76 zł  (załącznik nr 3)
z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytu -  600 000,00 zł (załącznik nr 3)

- realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi na 2015 r. kwota  16 801,43 zł (rozliczenie 2014 r.)

- zwiększono plan wydatków w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 28 202,00 zł (rozliczenie 2014 r.)

wydatki majątkowe:

- „Przebudowa sieci wodociągowej Czaplice-Nałęcze” (zmiana nazwy zadania „Budowa sieci wodociągowej do Nałęcza”) -  60 000,00 zł

- „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na mieszkania w istniejącym budynku wielorodzinnym” – 130 000,00 zł

- „Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa - ul. Polna, Rybacka, Witosa” – 524 627,33 zł

b) wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałą sołectwa Pieczyska – załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.