UCHWAŁA NR V/36/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty od posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) oraz art. 6, ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) i art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska w Człopie uchwala, co następuje:

§ 1.  Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2.  Do poboru podatków i opłat, o których mowa w § 1, wyznacza się inkasentów w osobach: 1) Roman Gawlicki - sołectwo Bukowo; 2) Marta Maciesza - sołectwo Drzonowo; 3) Olga Ługowska - sołectwo Dzwonowo; 4) Edmund Dubik - sołectwo Golin; 5) Anna Jaworska - sołectwo Jaglice; 6) Ryszarda Grzybkowska - sołectwo Mielęcin; 7) Stanisław Besztak - sołectwo Pieczyska; 8) Zofia Marchut - sołectwo Przelewice; 9) Stanisław Klepczarek - sołectwo Szczuczarz; 10) Jan Werner - sołectwo Trzebin; 11) Anna Gryćko - Sołtys sołectwa Wołowe Lasy; 12) Krzysztof Sudoł - sołectwo Załom.

§ 3. 

1. Ustala się procentową wysokość wynagrodzenia od zainkasowanych kwot w sposób następujący: -sołectwo Bukowo - 2%; sołectwo Drzonowo - 2%; sołectwo Dzwonowo - 2%; sołectwo Golin - 2%; sołectwo Jaglice - 2%; sołectwo Mielęcin - 2%; sołectwo Pieczyska - 2%; sołectwo Przelewice - 2%; sołectwo Szczuczarz - 2%; sołectwo Trzebin - 2%; sołectwo Wołowe Lasy - 2%; sołectwo Załom - 2%.

2. Inkasenci wyznaczeni do poboru podatków i opłat, o których mowa w ust. 1 mają obowiązek ewidencjonowania pobranych podatków i opłat na kwitariuszu K-103 (druk ścisłego zarachowania), które zostaną im wydane w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Człopa - kasa.

3. Podatki i opłaty pobrane przez inkasentów, o których mowa w ust. 1, płatne są w kasie Urzędu Miasta i Gminy Człopa następnego dnia po upływie terminu płatności. Osoby te przedkładają inspektorowi ds. księgowości podatkowej w Urzędzie kwitariusz K-103 z wypełnionymi i czystymi drukami przed dokonaniem wpłaty w kasie urzędu, bądź na rachunek bankowy.

4. Wynagrodzenie jest płatne na rachunek bankowy, po realizacji inkasa przez inkasenta w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 5.  Traci moc uchwała Nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty od posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i uchwała  Nr XXI/145/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty od posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachoniopomorskiego.   

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki

Uzasadnienie

do uchwały Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia  20 marca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego
i opłaty od posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów  i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Zgodnie z atr. 6, ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 849) Rada Miejska w drodze uchwały wyznacza inkasentów do pobierania podatków i opłat oraz ustala procentową wysokość wynagrodzenia od zainkasowanych kwot.