UCHWAŁA NR V/38/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej w Człopie.

Na     podstawie      art. 18 ust. 2 pkt      15 ustawy      z dnia      8 marca      1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 20e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miejska w Człopie  uchwala, co następuje:

§ 1.  Ustala się kryteria, wraz z liczbą punktów obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Podstawowej w Człopie:

1) kandydat urodzony w II połowie 2008r. - 10 punktów,

2) miejsce pracy jednego z rodziców lub prawnych opiekunów sprawujących pieczę w obwodzie szkoły - 5 punktów,

3) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 punktów,

4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek itp.) wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu należytej opieki - 3 punkty,

5) szkoła położona jest na trasie dojazdu do miejsca pracy rodziców (prawnych opiekunów) sprawujących pieczę nad dzieckiem - 3 punkty.

§ 2.  Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryteriów o których mowa w § 1 uchwały jest  oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów dziecka uwzględniające dane, o których mowa w § 1 punkt 1 - 5;

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 marca 2015 roku
w sprawiepostępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej  w Człopie.

Artykuł 20 e ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) upoważnia organ prowadzący szkołę podstawową do określenia kryteriów i ich wartości punktowych na potrzeby rekrutacji dzieci do szkoły
w przypadku zamieszkiwania poza obwodem szkoły publicznej.

Mając na względzie powyższe przyjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.