UCHWAŁA NR V/37/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Człopie.

Na     podstawie      art. 18 ust. 2 pkt      15 ustawy      z dnia      8 marca      1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miejska w Człopie  uchwala, co następuje:

§ 1.  Ustala się kryteria, wraz z liczbą punktów obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola w Człopie:

1) dzieci, których oboje rodziców lub samotny rodzic pracują lub wykonują rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą i wymagają zapewnienia w przedszkolu pobytu całodziennego - 5 punktów,

2) dzieci z roczników 2011 i 2012, które nie były wcześniej objęte edukacją szkolną - 2 punkty,

3) dzieci, których rodzeństwo uczęszcza już do przedszkola - 2 punkty.

§ 2.  Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w § 1 uchwały:

1) oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów dziecka o zatrudnieniu, wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej;

2) kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu przez rodzeństwo, złożona przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka;

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 marca 2015 roku
w sprawie drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego
w Człopie.

Artykuł 20 c ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) upoważnia organ prowadzący przedszkole do określenia kryteriów i ich wartości punktowych na potrzeby rekrutacji dzieci do przedszkola
w przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

Mając na względzie powyższe przyjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.