UCHWAŁA NR VI/43/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i  art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)   Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.   Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę                     108 708,28zł         zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.   Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                       176 008,28zł         zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                        67 300,00zł         zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.  Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :    

- dochodami w kwocie  17 785 222,20zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 301 453,83 zł

- wydatkami w kwocie 18 544 852,96zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie  2 301 453,83 zł

§ 4.  Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 759 630,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Załącznik nr 4 do Uchwały  Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 stycznia  
2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr  4 do niniejszej uchwały.

§ 6.  Załącznik nr 6 do Uchwały  Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 stycznia  
2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr  5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki

Załącznik  Nr 1 do Uchwały Nr VI/43/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 maja 2015 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2015 r.     

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

66 332,00

97 560,00

163 892,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

52 000,00

97 560,00

149 560,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

97 560,00

97 560,00

 

 

 

Własne

0,00

97 560,00

97 560,00

926

 

 

Kultura fizyczna

0,00

11 148,28

11 148,28

 

92601

 

Obiekty sportowe

0,00

11 148,28

11 148,28

 

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

11 148,28

11 148,28

 

 

 

Własne

0,00

11 148,28

11 148,28

Razem:

17 676 513,92

108 708,28

17 785 222,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/43/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 maja 2015 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2015 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

367 580,97

- 500,00

367 080,97

 

01095

 

Pozostała działalność

193 580,97

- 500,00

193 080,97

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

51 436,07

- 500,00

50 936,07

 

 

 

Własne

49 540,00

- 500,00

49 040,00

600

 

 

Transport i łączność

1 011 668,94

55 000,00

1 066 668,94

 

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

4 000,00

55 000,00

59 000,00

 

 

6630

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

55 000,00

55 000,00

 

 

 

Własne

0,00

55 000,00

55 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

440 200,00

- 12 000,00

428 200,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

220 000,00

- 12 000,00

208 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

130 000,00

- 12 000,00

118 000,00

 

 

 

Własne

130 000,00

- 12 000,00

118 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

2 701 392,97

58 015,28

2 759 408,25

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 354 680,97

58 015,28

2 412 696,25

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

42 500,00

40 000,00

82 500,00

 

 

 

Własne

42 500,00

40 000,00

82 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

136 355,97

18 015,28

154 371,25

 

 

 

Własne

136 355,97

18 015,28

154 371,25

801

 

 

Oświata i wychowanie

6 433 961,40

- 40 000,00

6 393 961,40

 

80104

 

Przedszkola 

1 152 720,81

- 40 000,00

1 112 720,81

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

684 657,61

- 40 000,00

644 657,61

 

 

 

Własne

684 657,61

- 40 000,00

644 657,61

 

 

4270

Zakup usług remontowych

20 000,00

- 7 000,00

13 000,00

 

 

 

Własne

20 000,00

- 7 000,00

13 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

7 000,00

7 000,00

 

 

 

Własne

0,00

7 000,00

7 000,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

81 801,43

12 000,00

93 801,43

 

85111

 

Szpitale ogólne

0,00

12 000,00

12 000,00

 

 

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

0,00

12 000,00

12 000,00

 

 

 

Własne

0,00

12 000,00

12 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

3 234 806,29

5 693,00

3 240 499,29

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

411 151,22

5 693,00

416 844,22

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

29 000,00

3 693,00

32 693,00

 

 

 

Własne

29 000,00

3 693,00

32 693,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

11 000,00

2 000,00

13 000,00

 

 

 

Własne

11 000,00

2 000,00

13 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 267 078,87

30 000,00

2 297 078,87

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

208 000,00

30 000,00

238 000,00

 

 

4260

Zakup energii

70 000,00

30 000,00

100 000,00

 

 

 

Własne

70 000,00

30 000,00

100 000,00

926

 

 

Kultura fizyczna

632 940,00

500,00

633 440,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

505 580,00

500,00

506 080,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

71 380,00

- 7 800,00

63 580,00

 

 

 

Własne

71 380,00

- 7 800,00

63 580,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

8 300,00

8 300,00

 

 

 

Własne

0,00

8 300,00

8 300,00

Razem:

18 436 144,68

108 708,28

18 544 852,96

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/43/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 maja 2015 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

1 359 630,76

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

1 359 630,76

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

0,00

Rozchody ogółem:

 

600 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

600 000,00

 

Finansowanie

 

759 630,76

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/43/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 maja 2015 r.

Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Człopa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

Dział

Rozdział

§**

Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem
(6+12)

z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzą

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

010

01095

2010

138 504,97

138 540,97

138 540,97

804,42

137 736,55

0,00

0,00

0,00

0,00

750

75011

2010

14 332,00

14 332,00

14 332,00

14 332,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751

75101

2010

870,00

870,00

870,00

435,52

434,48

0,00

0,00

0,00

0,00

751

75107

2010

16 264,00

16 264,00

16 264,00

4 033,61

4 584,27

0,00

7 646,12

0,00

0,00

852

85212

2010

2 104 000,00

2 104 000,00

2 104 000,00

167 948,94

3 700,00

0,00

1 932 351,06

0,00

0,00

852

85213

2010

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852

85215

2010

7 231,86

7 231,86

7 231,86

0,00

141,80

0,00

7 090,06

0,00

0,00

852

85295

2010

381,00

381,00

381,00

179,87

201,13

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem

 

 

2 299 583,83

2 299 619,83

2 299 619,83

187 734,36

164 798,23

0,00

1 947 087,24

0,00

0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/43/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 maja 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Miasta i  Gminy Człopa w 2015r.

 

 

 

 

 

 

w złotych

Dział

Rozdział

§*

Jednostka pomocnicza

Plan wydatków
ogółem
na 2015 r.

z tego:

Fundusz sołecki

Pozostałe wydatki

1

2

3

4

5

6

7

010

01095

4210

Sołectwo Golin

5 240,00

0,00

5 240,00

926

92601

4210

400,00

0,00

400,00

razem

5 640,00

0,00

5 640,00

010

01095

4210

Sołectwo Bukowo

2 520,00

0,00

2 520,00

926

92601

4210

1 800,00

0,00

1 800,00

926

92695

4210

2 600,00

0,00

2 600,00

razem

6 920,00

0,00

6 920,00

010

01095

4210

Sołectwo Dzwonowo

3 660,00

0,00

3 660,00

razem

3 660,00

0,00

3 660,00

010

01095

4210

Sołectwo Drzonowo

4 640,00

0,00

4 640,00

926

92695

4210

300,00

0,00

300,00

razem

4 940,00

0,00

4 940,00

010

01095

4210

Sołectwo Jaglice

300,00

0,00

300,00

926

92601

4210

 

2 180,00

0,00

2 180,00

razem

2 480,00

0,00

2 480,00

010

01095

4210

Sołectwo Mielęcin

1 500,00

0,00

1 500,00

926

92601

4210

6 000,00

0,00

6 000,00

926

92601

4300

0,00

0,00

0,00

926

92695

4210

2 000,00

0,00

2 000,00

razem

9 500,00

0,00

9 500,00

010

01095

4210

Sołectwo Pieczyska

2 220,00

0,00

2 220,00

010

01095

4270

0,00

0,00

0,00

razem

2 220,00

0,00

2 220,00

010

01095

4210

Sołectwo Przelewice

220,00

0,00

220,00

926

92601

4210

3 400,00

0,00

3 400,00

razem

3 620,00

0,00

3 620,00

010

01095

4210

Sołectwo Szczuczarz

2 280,00

0,00

2 280,00

razem

2 280,00

0,00

2 280,00

010

01095

4210

Sołectwo Trzebin

2 020,00

0,00

2 020,00

926

92695

4210

1 400,00

0,00

1 400,00

razem

3 420,00

0,00

3 420,00

010

01095

4210

Sołectwo Wołowe Lasy

7 600,00

0,00

7 600,00

926

92601

4210

1 100,00

0,00

1 100,00

926

92695

4210

560,00

0,00

560,00

razem

9 260,00

0,00

9 260,00

010

01095

4210

Sołectwo Załom

840,00

0,00

840,00

926

92695

4210

500,00

0,00

500,00

razem

1 340,00

0,00

1 340,00

Ogółem:

55 280,00

0,00

55 280,00

 

 

 

 

 

 

 

* - do fakultatywnego wykorzystania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

01095

4210

 

33 040,00

 

 

010

01095

4270

 

0,00

 

 

926

92601

4210

 

14 880,00

 

 

926

92601

4300

 

0,00

 

 

926

92695

4210

 

7 360,00

 

 

 

 

 

razem:

55 280,00

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  VI/43/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 maja 2015 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. po stronie  dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 1 i 2 do niniejszej uchwały:

a) zwiększono plan dochodów:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  wprowadzono otrzymane
z PZU odszkodowanie z tytułu szkody w pojeździe marki RENAULT w kwocie 5 693,00 zł oraz otrzymany zwrot podatku VAT-7 za 2010 r. z Urzędu Skarbowego w kwocie 91 867,00 zł.,

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wprowadzono otrzymaną refundację poniesionych kosztów na projekt PNCKiS w Człopie w kwocie 11 148,09 zł (Świąteczne spotkanie seniorów/biesiada Polsko-Niemiecka),

b) zwiększono plan wydatków:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie pomoc finansowa  dla Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie   55 000,00 zł  „Przebudowa chodnika w m. Człopa, ul. Kolejowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177”,

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono plan wydatków o kwotę 18 015,09 zł w paragrafie 4300 zakup usług,

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan wydatków MGOPS w Człopie  
o kwotę 5 693,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z PZU

- w rozdziale 90015Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł w paragrafie 4260 zakup energii,

2. po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały:

a) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejszono plan wydatków  o kwotę 40 000,00 zł, w rozdziale 75023  zwiększono plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł w paragrafie 4210 zakup materiałów,

b) w rozdziale 80104 Przedszkola - przesunięto miedzy paragrafami kwotę 7 000,00 zł na wykonanie monitoringu na terenie Przedszkola Publicznego w Człopie- na wniosek Pani Dyrektor Przedszkola,

c) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe – przesunięto miedzy paragrafami kwotę 8 300,00 zł na zakup bieżni i kserokopiarki – na wniosek  Kierownika  PNCKiS,

d) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  zmniejszono o kwotę 12 000,00 zł  wydatki na zadanie „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na mieszkania
w istniejącym budynku wielorodzinnym”; zabezpieczono w rozdziale 85111 Szpitale ogólne kwotę 12 000,00 zł na zakup sprzętu medycznego- dofinansowanie 107 Szpitala Wojskowego
z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wałczu,

e) wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałą sołectwa Wołowe Lasy – załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Zmianie ulega nazwa zadania „Przebudowa sieci wodociągowej Czaplice-Nałęcze” na  „Rozbudowa sieci wodociągowej Czaplice-Nałęcze”.

Zmniejsza się o kwotę 70 000,00 zł plan wydatków na  zadanie „Przebudowa drogi między miejscowościami Miradź-Jelenie”, zwiększając jednocześnie o kwotę 70 000,00 zł  wydatki na zadanie   „Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa –ul. Polna, Rybacka, Witosa”.