UCHWAŁA NR VI/50/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie przyjęcia Zasad i trybu finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Człopa w ramach "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Człopa w latach 2015-2032".

Na podstawie art. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), ze zmianami art. 18 ust. 1 oraz z art. 400 a ust. 1 pkt. 8 w związku z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) Rada Miejska w Człopie uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się cele, zasady i tryb postępowania przy przyznawaniu i rozliczaniu środków finansowych Miasta  i Gminy Człopa uzyskanych w formie dotacji celowej z WFOŚiGW w Szczecinie w związku  z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Człopa  w latach 2015 – 2032”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Człopie nr IX/59/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki

Załącznik do Uchwały Nr VI/50/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 maja 2015 r.

Zasady i tryb finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją azbestui wyrobów zwierających azbest na terenie Miasta i Gminy Człopa

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Ustala się zasady i tryb finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu oraz Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Człopa przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Człopie nr VI/49/2015 z dnia 29 maja 2015 roku polegającą na demontażu, odbiorze i utylizacji tych wyrobów lub samym odbiorze i utylizacji.

§ 2. Likwidację wyrobów zawierających azbest organizuje Miasto i Gmina Człopa .

§ 3. Użyte określenia „azbest”, „wyroby zawierające azbest” i „materiały zawierające azbest” oznaczają wyroby z azbestu rozumiane według przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (DZ.U. z 2004r. Nr 3 poz. 20 ze zm.). Przyjmuje się, że 1m2 płyty eternitowej waży 18 kg. Powyższy przelicznik stosuje się do wyliczenia kosztów demontażu, transportu i utylizacji.

Rozdział 2.

Podmioty uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest

§ 4. Do składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na likwidacji wyrobów zawierających azbest uprawnione są osoby fizyczne zameldowane na terenie Miasta i Gminy Człopa oraz wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie, posiadające nieruchomość na terenie Miasta i Gminy Człopa, które dokonały inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na swojej nieruchomości oraz zostały zgłoszone w Bazie Azbestowej Miasta i Gminy Człopa.

Rozdział 3.

Środki na realizację przedsięwzięcia polegającego na likwidacji wyrobów

zawierających azbest

§ 5. 

1. Środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW).

2. Wysokość dofinansowania udzielanego przez WFOŚiGW w Szczecinie wynosi 100 %.

3. W przypadku zmiany poziomu finansowania przedsięwzięcia przez WFOŚiGW w Szczecinie – zasady i tryb finansowania mogą zostać zmodyfikowane.

Rozdział 4.

Zasady udzielania dofinansowania

§ 6. Dofinansowanie do likwidacji wyrobów zawierających azbest udziela się na pisemny wniosek złożony w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa. Wzór wniosku określa załącznik nr 3 do Uchwały nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Człopa w latach 2015-2032”. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i położeniem nowego pokrycia dachowego.

§ 7. 

1. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

2. Wnioski będą realizowane po ogłoszeniu przez Gminę zamiaru przystąpienia do złożenia wniosku o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie internetowej Gminy oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń.

3. Termin składania wniosków będzie ustalany i podawany w ogłoszeniu, o którym mowa powyżej. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane na dany rok kalendarzowy.

4. Wnioski będą rozpatrywane i realizowane pod warunkiem zabezpieczenia odpowiedniej kwoty w budżecie Miasta i Gminy Człopa oraz uzyskania dofinansowania.

§ 8. Dofinansowanie do kosztów usuwania (demontażu) wyrobów azbestowych i unieszkodliwiania wytworzonego odpadu azbestowego przyznawane będzie w wysokości do 100% całościowych kosztów tych działań.

Rozdział 5.

Tryb przyznawania środków na realizację przedsięwzięcia

§ 9. W razie jakichkolwiek wątpliwości przedstawiciele Burmistrza Miasta i Gminy Człopa przeprowadzają weryfikację wniosku.

§ 10. Po zweryfikowaniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu, Burmistrz Miasta i Gminy Człopa przekazuje wniosek do Wykonawcy celem realizacji usługi likwidacji wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 6.

Realizacja przedsięwzięcia polegającego likwidacji wyrobów zawierających azbest

§ 11. Wykonawca prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu wyłoniony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) oraz wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych Miasta i Gminy Człopa.

§ 12. Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zawrze z wyłonionym Wykonawcą umowę, w której określi między innymi wynagrodzenie za poszczególne czynności tzn. demontaż azbestu z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych (z transportem).

§ 13. Wnioskodawca zobowiązany jest, w zależności od charakteru wykonywanych robót, zgłosić je lub uzyskać na nie pozwolenie na budowę od odpowiedniego organu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409).

§ 14. 

1. O zakończeniu prac wykonanych zgodnie z umową Wykonawca zawiadamia Burmistrza Miasta i Gminy Człopa.

2. Wykonywanie prac podlega kontroli przez upoważnionego przedstawiciela Gminy na terenie której znajduje się nieruchomość.

Rozdział 7.

Rozliczenie finansowe

§ 15. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy, o której mowa w § 12 zostanie wypłacone na konto Wykonawcy, po przedstawieniu przez niego faktury VAT na kwotę zgodną z warunkami umowy.

2. Zapłata powyższego wynagrodzenia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust. 1, nastąpi przelewem w terminie 30 dni, od dnia przedstawienia prawidłowej faktury VAT wraz z dokumentami określonymi w umowie o której mowa w § 12.

Rozdział 8.

Postanowienia końcowe

§ 16. Rozliczenie udzielonej przez WFOŚiGW w Szczecinie dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu nastąpi na zasadach przewidzianych w umowie zawartej z WFOŚiGW.

Uzasadnienie

do Uchwały nr VI/50/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 maja 2015r.

Uchwała nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Człopa w latach 2015 – 2032” nie określa zasad udzielania pomocy finansowej podmiotom podejmującym działania w celu usunięcia i utylizacji azbestu, wyznacza jedynie podstawy zmierzające do unieszkodliwienia azbestu z terenu Miasta i Gminy Człopa. Uchwałą nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29 czerwca 2011 roku przyjęto Zasady i tryb finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Człopa na rok 2011 w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy           i Miasta Człopa na lata 2010-2032 . Paragraf 5 powyższego dokumentu przewidywał możliwość jego zmiany w przypadku modyfikacji finansowania tego rodzaju przedsięwzięć.

W 2015 roku zmianom uległy zasady korzystania z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W związku z tym w celu uzyskania dofinansowania powyższych zadań ze źródeł zewnętrznych, a także dokładnego określenia zasad
i trybu finansowania, osób uprawnionych do korzystania z tych środków oraz procedur związanych z usługą demontażu, transportu i utylizacji azbestu niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.