UCHWAŁA NR VI /53/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art.20e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.2572 ze zmianami) Rada Miejska w Człopie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria, wraz z liczbą punktów oraz sposobem naliczania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie zamieszkałych poza obwodem szkoły:

1) sprawdzian zewnętrzny po klasie szóstej - 40 punktów max, każdy 1 punkt. ze sprawdzianu równa się 1 punkt do rekrutacji,

2) osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym - 6 punktów max, za każde I miejsce lub tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego - 3 punkty max, za II miejsce – 2 punkty max, za III miejsce 1 punkt max,

3) zachowanie -6 punktów max, wz -6 punktów, bdb – 5 punktów max, db-4 punkty max, pop -3 punkty max,

4) świadectwo z wyróżnieniem – 6 punktów max.

§ 2. Dokumentem potwierdzającym osiągnięcia ucznia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych są oryginały dyplomów.

§ 3. .Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych, których organizatorem jest Kuratorium Oświaty przyjmowani są w pierwszej kolejności.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki

Uzasadnienie


do uchwały Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej  Człopie z dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów spoza obwodu szkoły do Publicznego Gimnazjumim. Jana Pawła II w Człopie.

Artykuł 20 e ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) upoważnia organ prowadzący Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II do określenia kryteriów , wartości punktowych oraz sposobem naliczania punktów na potrzeby rekrutacji kandydatów do szkoły w przypadku zamieszkiwania poza obwodem szkoły publicznej.

Mając na względzie powyższe przyjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.