UCHWAŁA NR VII/56/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i  art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)   Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.   Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                       35 000,00zł         zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                      35 000,00zł         zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :    

- dochodami w kwocie  17 792 624,20zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 304 155,83 zł

- wydatkami w kwocie 18 552 254,96 zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie  2 304 155,83 zł

§ 3.  Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 759 630,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki

Załącznik do Uchwały Nr VII/56/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 czerwca 2015 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2015 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

428 200,00

- 10 000,00

418 200,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

208 000,00

- 10 000,00

198 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

57 000,00

- 10 000,00

47 000,00

 

 

 

Własne

57 000,00

- 10 000,00

47 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

2 759 910,25

- 25 000,00

2 734 910,25

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 411 696,25

- 25 000,00

2 386 696,25

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 175 000,00

- 25 000,00

1 150 000,00

 

 

 

Własne

1 175 000,00

- 25 000,00

1 150 000,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

93 801,43

5 000,00

98 801,43

 

85117

 

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

0,00

5 000,00

5 000,00

 

 

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

0,00

5 000,00

5 000,00

 

 

 

Własne

0,00

5 000,00

5 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 297 078,87

25 000,00

2 322 078,87

 

90002

 

Gospodarka odpadami

1 793 229,85

25 000,00

1 818 229,85

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

647 718,23

25 000,00

672 718,23

 

 

 

Własne

647 718,23

25 000,00

672 718,23

926

 

 

Kultura fizyczna

633 440,00

5 000,00

638 440,00

 

92695

 

Pozostała działalność

17 360,00

5 000,00

22 360,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 360,00

5 000,00

22 360,00

 

 

 

Własne

17 360,00

5 000,00

22 360,00

Razem:

18 552 254,96

0,00

18 552 254,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/56/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 czerwca 2015 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja

§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

1 359 630,76

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

1 359 630,76

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

0,00

Rozchody ogółem:

 

600 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

600 000,00

 

Finansowanie

 

759 630,76

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  VII/56/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 czerwca  2015 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały:

a) przesunięto kwotę 10 000,00 zł z rozdziału 70005Gospodarka Gruntami i nieruchomościami
do rozdziału  92695Pozostała działalność na zakup brakującego sprzętu na placach zabaw
– 5 000,00 zł oraz do rozdziału  85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – dotacja celowa na wykonanie dokumentacji przygotowawczej inwestycji  w kwocie 5 000,00 zł dla Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie,

b) przesunięto kwotę 25 000,00 zł z rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do rozdziału 90002 Gospodarka odpadami z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest.