UCHWAŁA NR VIII/62/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i  art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)   Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.   Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                       81550,00zł         zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                       81550,00zł         zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :    

- dochodami w kwocie  17 969 592,17zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 363 609,80 zł

- wydatkami w kwocie 18 729 222,93 zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie  2 363 609,80 zł

§ 3.  Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 759 630,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.  Załącznik nr 6 do Uchwały  Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 stycznia  
2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr  3 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Załącznik nr 7 do Uchwały  Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 stycznia  
2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr  4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki

Załącznik do Uchwały Nr VIII/62/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 września 2015 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2015 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

367 080,97

- 1 550,00

365 530,97

 

01095

 

Pozostała działalność

193 080,97

- 1 550,00

191 530,97

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50 936,07

- 1 550,00

49 386,07

 

 

 

Własne

49 040,00

- 1 550,00

47 490,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

338 600,00

- 80 000,00

258 600,00

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

204 200,00

- 80 000,00

124 200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

200 000,00

- 80 000,00

120 000,00

 

 

 

Własne

200 000,00

- 80 000,00

120 000,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

98 801,43

5 000,00

103 801,43

 

85195

 

Pozostała działalność

0,00

5 000,00

5 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

0,00

5 000,00

5 000,00

 

 

 

Własne

0,00

5 000,00

5 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

3 365 592,12

30 000,00

3 395 592,12

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

130 532,69

30 000,00

160 532,69

 

 

3110

Świadczenia społeczne

130 128,88

30 000,00

160 128,88

 

 

 

Własne

120 000,00

30 000,00

150 000,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

186 401,00

25 000,00

211 401,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

136 601,00

25 000,00

161 601,00

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

128 579,00

25 000,00

153 579,00

 

 

 

Własne

128 579,00

25 000,00

153 579,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 322 078,87

20 000,00

2 342 078,87

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

238 000,00

20 000,00

258 000,00

 

 

4260

Zakup energii

100 000,00

20 000,00

120 000,00

 

 

 

Własne

100 000,00

20 000,00

120 000,00

926

 

 

Kultura fizyczna

638 440,00

1 550,00

639 990,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

506 080,00

1 150,00

507 230,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

63 580,00

1 150,00

64 730,00

 

 

 

Własne

63 580,00

1 150,00

64 730,00

 

92695

 

Pozostała działalność

22 360,00

400,00

22 760,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

21 860,00

400,00

22 260,00

 

 

 

Własne

21 860,00

400,00

22 260,00

Razem:

18 729 222,93

0,00

18 729 222,93

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/62/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 września 2015 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

1 359 630,76

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

1 359 630,76

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

0,00

Rozchody ogółem:

 

600 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

600 000,00

 

Finansowanie

 

759 630,76

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/62/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 września 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Miasta i  Gminy Człopa w 2015r.

 

 

 

 

 

 

w złotych

Dział

Rozdział

§*

Jednostka pomocnicza

Plan wydatków
ogółem
na 2015 r.

z tego:

Fundusz sołecki

Pozostałe wydatki

1

2

3

4

5

6

7

010

01095

4210

Sołectwo Golin

5 240,00

0,00

5 240,00

926

92601

4210

400,00

0,00

400,00

razem

5 640,00

0,00

5 640,00

010

01095

4210

Sołectwo Bukowo

2 570,00

0,00

2 570,00

926

92601

4210

1 750,00

0,00

1 750,00

926

92695

4210

2 600,00

0,00

2 600,00

razem

6 920,00

0,00

6 920,00

010

01095

4210

Sołectwo Dzwonowo

3 660,00

0,00

3 660,00

razem

3 660,00

0,00

3 660,00

010

01095

4210

Sołectwo Drzonowo

4 640,00

0,00

4 640,00

926

92695

4210

300,00

0,00

300,00

razem

4 940,00

0,00

4 940,00

010

01095

4210

Sołectwo Jaglice

300,00

0,00

300,00

926

92601

4210

 

2 180,00

0,00

2 180,00

razem

2 480,00

0,00

2 480,00

010

01095

4210

Sołectwo Mielęcin

1 500,00

0,00

1 500,00

926

92601

4210

6 000,00

0,00

6 000,00

926

92601

4300

0,00

0,00

0,00

926

92695

4210

2 000,00

0,00

2 000,00

razem

9 500,00

0,00

9 500,00

010

01095

4210

Sołectwo Pieczyska

2 220,00

0,00

2 220,00

010

01095

4270

0,00

0,00

0,00

razem

2 220,00

0,00

2 220,00

010

01095

4210

Sołectwo Przelewice

220,00

0,00

220,00

926

92601

4210

3 400,00

0,00

3 400,00

razem

3 620,00

0,00

3 620,00

010

01095

4210

Sołectwo Szczuczarz

680,00

0,00

680,00

926

92601

4210

1 200,00

0,00

1 200,00

926

92695

4210

400,00

0,00

400,00

razem

2 280,00

0,00

2 280,00

010

01095

4210

Sołectwo Trzebin

2 020,00

0,00

2 020,00

926

92695

4210

1 400,00

0,00

1 400,00

razem

3 420,00

0,00

3 420,00

010

01095

4210

Sołectwo Wołowe Lasy

7 600,00

0,00

7 600,00

926

92601

4210

1 100,00

0,00

1 100,00

926

92695

4210

560,00

0,00

560,00

razem

9 260,00

0,00

9 260,00

010

01095

4210

Sołectwo Załom

840,00

0,00

840,00

926

92695

4210

500,00

0,00

500,00

razem

1 340,00

0,00

1 340,00

Ogółem:

55 280,00

0,00

55 280,00

 

 

 

 

 

 

 

* - do fakultatywnego wykorzystania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

01095

4210

 

31 490,00

 

 

010

01095

4270

 

0,00

 

 

926

92601

4210

 

16 030,00

 

 

926

92601

4300

 

0,00

 

 

926

92695

4210

 

7 760,00

 

 

 

 

 

razem:

55 280,00

 

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/62/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 września 2015 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody

Koszty

Stan środków obrotowych na koniec roku

ogółem

w tym:

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

dotacje
z budżetu

z tego:

na wydatki bieżące

na inwestycje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.

Zakłady budżetowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie

103 000,00

1 358 180,00

59 480,00

39 480,00

20 000,00

1 358 180,00

0,00

103 000,00

Ogółem

103 000,00

1 358 180,00

59 480,00

39 480,00

20 000,00

1 358 180,00

0,00

103 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  VIII/62/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 września  2015 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały:

a) zmniejszono plan wydatków:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) o kwotę 80 000,00 zł

zwiększono plan wydatków:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 5 000,00 zł (program szczepień profilaktycznych)

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 30 000,00 zł

- w rozdziale 85415  Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 25 000,00 zł (zabezpieczenie  20% wkładu własnego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym)

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 20 000,00 zł

b) wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałą sołectwa Szczuczarz i Bukowo – załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

c) zaktualizowano załącznik dotyczący planu przychodów i wydatków ZGK ZB w Człopie
– zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.