UCHWAŁA NR VIII/63/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Człopa na lata 2015-2020"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 150)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Człopa na lata 2015 - 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 3. Traci moc: Uchwała Nr XVIII/143/08 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Człopa na lata 2009-2013

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XVIII/145/08 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14.11.2008 roku w sprawie określenia zasad polityki czynszowej w gminie Człopa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Człopie

Zbigniew Tymecki

Załącznik do Uchwały Nr VIII/63/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 września 2015 r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Człopa na lata 2015 - 2020

I. Wielkość zasobu mieszkaniowego Miasta i Gminy Człopa

§ 1. 

1. Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale położone w budynkach stanowiących własność
i współwłasność Miasta i Gminy Człopa.

Według danych na dzień 31 marca 2015 r., w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Człopa wchodzi 85 lokali mieszkalnych o powierzchni 3.840,40 m2, zlokalizowanych w 32 budynkach.

2. Zestawienie lokali w zależności od ich lokalizacji:

Lp.

Miejscowość

Ilość lokali mieszkalnych komunalnych

Powierzchnia lokali

 

1.

Człopa

71

3.164,26

 

2.

Pieczyska

7

358,04

 

3.

Przelewice

1

39,10

 

4.

Wołowe Lasy

2

57,80

 

5.

Bukowo

3

154,30

 

6.

Jelenie

1

66,90

 

 

razem

85

3.840,40

 

II. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminyCzłopa.

§ 2. 

1. Zadania w zakresie tworzenia warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych:

1) Gmina na zasadach przewidzianych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zapewnia lokale socjalne, lokale zamienne i pomieszczenia tymczasowe, gospodarstwom domowym o niskich dochodach;

2) Gmina realizuje zadania w zakresie budowy lokali mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą ze środków własnych, ponadto w miarę pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, wspierać będzie budowę pozostałej infrastruktury, związanej z budownictwem mieszkaniowym;

3) Gmina może uczestniczyć w realizacji i eksploatacji obiektów służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych takich jak budynki z mieszkaniami socjalnymi, schroniska dla bezdomnych i inne.

2. Realizacja zadań wymienionych w pkt 1-3 będzie przebiegać poprzez:

1) wykorzystanie własnego zasobu mieszkaniowego:

2) budowę budynków komunalnych lub socjalnych,

3) pozyskiwanie środków zewnętrznych na wsparcie budownictwa socjalnego i komunalnego;

4) współpracę z innymi podmiotami, których podstawowym celem jest zwiększenie infrastruktury mieszkaniowej.

3. Gmina powiększyła swój zasób o 10 lokali komunalnych poprzez wybudowanie w Człopie budynku komunalnego.

§ 3. Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego:

1) sprzedaż mieszkań komunalnych będzie kontynuowana przez Gminę Człopa na zasadach określonych
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

2) przy sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemców, stosowane będą bonifikaty, według zasad wynikających z ustawy o gospodarce  nieruchomościami i uchwały Rady Miejskiej Człopa;

3) polityka mieszkaniowa będzie prowadzona w kierunku sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych;

4) preferowana będzie sprzedaż lokali w tych budynkach, gdzie w wyniku sprzedaży cała nieruchomość przestanie podlegać administracji przez Gminę;

5) nie podlegają sprzedaży lokale mieszkalne znajdujące się w wybudowanym budynku  przy ul. Brzozowej 7 w Człopie;

6) zachowując dotychczasowe zasady zbywania lokali komunalnych można przyjąć następującą prognozę zmniejszania wielkości zasobu mieszkaniowego:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4

3

2

2

2

 

2

§ 4. 

1. Na podstawie wizji lokalnych oraz potrzeb zgłaszanych przez użytkowników lokali  i dokonywanych ustawowych przeglądów ustalono, że stan techniczny zasobów mieszkaniowych Gminy Człopa ogólnie jest dostateczny. Mieszkania wymagają bieżących napraw i konserwacji.

2. W okresie objętym Programem przewiduje się budowę budynku komunalnego 8 rodzinnego
w miejscowości Człopa na wynajem oraz zagospodarowanie budynku po byłej szkole w Wołowych Lasach.

§ 5. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków wykazuje potrzebę poprawy stanu technicznego szczególnie dachów, kominów i remontu klatek schodowych

Lata

Potrzeby remontowe

Planowane remonty

 

2015

2

2

 

2016

3

2

 

2017

3

2

 

2018

2

1

 

2019

3

2

 

2020

4

3

 

Większość budynków, w których zlokalizowane są lokale mieszkalne stanowiące zasób mieszkaniowy gminy, została wybudowana przed II wojną światową, stąd wynika konieczność przeprowadzania remontów.

W zakres planowanych prac remontowych wchodzą:

- remonty dachów, wymiana pokryć dachowych, obróbek blacharskich i kominów,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- przebudowa kominów,

- naprawa instalacji elektrycznej,

- elewacje budynków,

Realizacja remontów będzie stopniowa i uzależniona od posiadanych środków finansowych w danym roku budżetowym.

III. Zasady polityki czynszowej.

§ 6. 

1. W lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Człopa stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali, ustala Burmistrz Miasta i Gminy Człopa w drodze zarządzenia
w oparciu o niniejsze zasady.

2. Przy ustalaniu stawek czynszu uwzględnia się standard mieszkań – wyposażenie w urządzenia techniczne:

- mieszkania wyposażone w centralne ogrzewanie( nie etażowe) i ciepłą wodę, wc, łazienkę

- mieszkania wyposażone w centralne ogrzewanie, wc, łazienkę

- mieszkania wyposażone w wc, łazienkę

- mieszkania wyposażone w wc,

- mieszkania wyposażone tylko w instalację wod-kan

- mieszkania pozostałe

3. Stawka czynszu za lokal socjalny wynosi 50% stawki najniższego czynszu jaki obowiązuje za wynajem lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego.

4. Wysokość czynszu w skali roku nie powinna przekroczyć 3% wartości odtworzeniowej lokalu.

IV. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

§ 7. 

1. Mieszkaniowym zasobem gminy zarządza bezpośrednio Burmistrz Miasta i Gminy.

2. W latach kolejnych nie przewiduje się zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

V. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej.

§ 8. 

1. Podstawowym źródłem utrzymania zasobu mieszkaniowego są dochody z tytułu czynszu najmu
i środki finansowe pochodzące z budżetu Miasta i Gminy Człopa.

2. Inne środki w razie ich pozyskania przez Gminę.

VI. Wysokość wydatków w latach 2015-2020

§ 9. 

Lata

Bieżąca eksploatacja i remonty

 

2015

220.200,00

 

2016

237.800,00

 

2017

256.000,00

 

2018

276.500,00

 

2019

290.000,00

 

2020

310.000,00

 

VII. Działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

§ 10. Z uwagi na trudną sytuację mieszkaniową należy przestrzegać następujących zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:

1. Przestrzegać zasad wynajmu lokali osobom, które nie są w stanie zabezpieczyć elementarnych potrzeb mieszkaniowych.

2. Planować corocznie w budżecie gminy środki na remonty lokali i budynków stanowiących mieszkaniowy zasób gminy .

3. W celu pozyskania dodatkowych lokali mieszkalnych do mieszkaniowego zasobu gminy dopuszcza się ich nabywanie na własność gminy na podstawie odrębnych przepisów.

4. Podejmowanie działań w zakresie zamian lokali mieszkalnych, dostosowując przydział lokalu do potrzeb i możliwości najemcy.

5. Nie są przewidziane zamiany lokali związane z remontami.

Uzasadnienie

Ustawodawca w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nałożył na gminy wymóg opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na co najmniej 5 kolejnych lat.

Przedstawiona uchwała będzie dotyczyć lat 2015-2020. Program wieloletni ma być pomocny przy tworzeniu niezbędnych założeń do zwiększenia efektywności gospodarowania. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy powinien obejmować w szczególności:

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne;

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata;

3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach:

4) zasady polityki czynszowej;

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach;

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;

7) wysokość wydatków w kolejnych latach,  na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasob gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne;

8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności:

a) niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali,

b) planowaną sprzedaż lokali.

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.