UCHWAŁA NR IX/83/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (tekst jednolity; Dz.U. z 2015r. poz.1515) w związku z art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1)(tekst jednolity Dz.U.z 2014 r.poz.849; z 2015r. poz.528, poz.699, poz.774, poz.1045; 1283) uchwala się co następuje:

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiacy załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji lub dekalaracji na podatek od nieruchomości - „ Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomosci” (ZN-1/B), stanowiacy załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:

1) określa sie wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

3) okresla się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - „ Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” ( ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:

1) określa sie wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały:

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI/138/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr XIII/91/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki


1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992) 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz.WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/83/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2015 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/83/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2015 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/83/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2015 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/83/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2015 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/83/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2015 r.

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/83/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2015 r.

Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/83/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2015 r.

Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/83/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2015 r.

Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie

Zgodnie z trescią art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jednolity : Dz.U.z 2014 r. poz,849 ze zm.) oraz zmian w zakresie podatków i opłat lokalnych wynikajace z ustawy z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2015 r. poz.1045). W związku z powyższym należy okreslić nowe wzory formularzy i deklaracji podatkowych obowiązujace od 2016 roku.