UCHWAŁA NR IX/75/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/63/2015 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Człopa na lata 2015-2020”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150) Rada Miejska w Człopie uchwala, co następuje:

§ 1. Do uchwały nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Człopa na lata 2015-2020”, w części odnoszącej się do zasad polityki czynszowej, wprowadza się elementy dotyczące warunków obniżania czynszu.

§ 2. Przyjmuje się, że Burmistrz Miasta i Gminy Człopa może stosować obniżki czynszu naliczonego według obowiązujących stawek w stosunku do najemców o niskich dochodach na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Za najemcę o niskich dochodach uważa się osoby, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 100% kwoty najniższej emerytury (obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłaszaną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) w gospodarstwie jednoosobowym i 70% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Za dochód, uważa się dochód w rozumieniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych. Dodatkowo ustala się, że czynsz może być obniżony o:

- 20% w przypadku, gdy średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego najemcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 90% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 60% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym,

- 10% w przypadku, gdy średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego najemcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 100% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 70% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

§ 3. Pozostałe zapisy uchwały nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Człopa na lata 2015-2020”, pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Człopie

Zbigniew Tymecki

Uzasadnienie

Przepis art. 21 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o  ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. , poz 150) Rada Gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Jednocześnie z art. 21 ust. 2 pkt 4 wynika, że program ten powinien obejmować między innymi zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu. W uchwale nr VIII/63/2015 z dnia 29 września 2015 r. Rada Miejska w Człopie podjęła uchwałę, w której zabrakło elementów odnoszących się do ustalenia warunków obniżenia czynszu.

Niniejsza uchwała wskazuje na te elementy i uzupełnia uchwałę, o której mowa powyżej.

W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.