UCHWAŁA NR IX/74/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Człopa w czasie obchodów "Dni Człopy" organizowanych w 2016 roku

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8,  Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z   2015 roku, poz. 1515) oraz art. 15 ust. 1, art. 19, pkt 1, lit."a", pkt 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1)  (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045) oraz art. 47§4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa  (tj. Dz. U. z 2015 roku , poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197) Rada Miejska w Człopie uchwala co następuje:

§ 1.  Ustala się dzienne stawki opłaty targowej podczas obchodów "Dni Człopy" organizowanych w 2016 roku na terenie miasta Człopa zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.  Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Na inkasentów wyznacza się:

1) Krystynę Gazda

2) Jana Szczyglewskiego

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 4.  Traci moc uchwała Nr XXXVIII/266/2014  Rady Miejskiej w Człopie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Człopa w czasie trwania obchodów "Dni Człopy" organizowanych w 2015roku.

§ 5.  Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego                i wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki


1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. U. WE L 368 z 17.12.1992), dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dityczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczące ogłoszenia aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Załącznik do Uchwały Nr IX/74/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2015 r.

OPŁATA TARGOWA NA TERENIE MIASTA CZŁOPA W CZASIE OBCHODÓW "DNI CZŁOPY" ORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU

Stawka za 1 dzień

Lp.

Asortyment

Wielkość stoiska

Złotych

1.

Piwo

45m² /5x9m/

570,00

2.

Gastronomia

35m²/5x7m/

280,00

3.

Artykuły różne (odzież, obuwie, zabawki, cukierki, lody, gofry itp.)

10m²/2x5m/

220,00

4.

Drobny handel (wata cukrowa, baloniki, upominki, popkorn itp.)

8m² /2x4m/

160,00

5.

Loteria fantowa

1-5m²

220,00

6.

Wesołe miasteczko

-

480,00

7.

Samochody dla dzieci (gokardy, quady)

-

220,00

8.

Zjeżdżalnia dla dzieci, zamek dmuchany

-

220,00

9.

Strzelnica

7,5m² /2,5mx3m/

160,00

10.

Cyrk

-

120,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr IX/74/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17 listopada 2015 roku  w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Człopa w czasie trwania obchodów „Dni Człopy” organizowanych w 2016 roku. Zgodnie z art. 19, pkt 1, lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz.528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045) oraz zgodnie z przepisami z Monitora Polskiego z 2015r. poz.735, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku, Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek opłaty targowej na 2016 rok.