UCHWAŁA NR IX/73/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2015 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2015 roku , poz. 1515) i art. 10, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach likalnych1)  (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045) Rada Miejska w Człopie, uchwala co następuje:

§ 1.  Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Człopa zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.   Zwalnia się od podatku od środków transportowych:

1) autobus szkolny Gimbus - zwolnienie dotyczy tylko dowozu dzieci

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 4.  Traci moc uchwała Nr XXXVIII/265/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 5.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Człopie

Zbigniew Tymecki


1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towatów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 12.12.1992r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 201.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/73/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2015 r.

Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

Zgodnie z art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj.Dz. U. z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045) oraz zgodnie z przepisami wynikającymi z Monitora Polskiego z 2015 roku, poz. 735 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku, Rada Miejska w Człopie w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od srodków transportowych na 2016 rok.