UCHWAŁA NR IX/72/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2015 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r.poz.1515)  i art. 19 pkt 1 lit.f pkt2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity: Dz.U.z 2014r.poz.849; z 2015 r.poz.528,poz.699,poz.774,poz.1045;1283), Monitor Polski z 2015 r.poz.735, art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz.U.z 2015r.poz.1484) Rada Miejska w Człopie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Człopie

1. wprowadza na terenie miasta i gminy opłatę od posiadania psów;

2. określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów.

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości :

1) na terenie miasta od pierwszego psa -   60,00 zł

- od drugiego psa i następnego  -   60,00 zł

2) na terenie wsi od pierwszego psa    -    40,00 zł

- od drugiego psa i następnego           -    40,00 zł

§ 3. Stawki określone w § 2 nie stosuje się do gospodarstw rolnych.

§ 4. 

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5. 

1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio w kasie urzędu lub przelewem na rachunek urzędu .

2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty na terenie wsi są wyznaczeni inkasenci powołani odrębną uchwałą.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/263/2014r. Rady Miejskiej w Człopie z dnia 04 listopada 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

§ 8. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i  wchodzi w życie z dniem   1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki


1)1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Człopie w sprawie opłaty od posiadania psów na 2016 rok

Zgodnie z art.18 a i art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2014 r. poz.849 -tekst jednolity;z 2015 r.poz.528,poz 699,poz.774, poz.1045 ) oraz zgodnie z przepisami wynikającymi z  obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015 r..(Monitor Polski z 2015 r.poz.735) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. Rada Miejska w drodze uchwały, określa wysokość opłaty od posiadania psów na 2016 r.