UCHWAŁA NR IX/70/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2015 r.

wsprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Człopa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r. poz.1515) i  art. 5,ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1)   (Dz.U. z 2014 r.poz.849;z 2015 r.poz.528,poz.699,poz.774,poz.1045; 1283), Monitor Polski z 2015 r.  poz, 735 , art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1484. ) Rada Miejska w Człopie uchwala co następuje:

§ 1.  Ustala się następujące wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i wsi:

1) od budynków  lub ich części :

a) mieszkalnych   - 0,67 zł od 1m²pow.użytkowej

b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  oraz budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  od 1m²pow.użytkowej   -   18,30 zł  

c) od pozostałych budynków lub ich części od 1m²pow.użytkowej - 4,29 zł w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -6,85 zł

d) od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  -  4,65zł  od 1m ² pow.użytkowej

e) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1m ² pow.użytkowej

2) od budowli 2% ich wartości

3) od 1 m ² powierzchni gruntów ;

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi  - 0,89 zł

b) od pozostałych gruntów za 1 m² pow: gruntów -0,28 zł w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego -  0,45 zł za 1 m  kw.      powierzchni

c) pod  wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od jednego hektara  powierzchni - 4,58 zł

d) niezabudowanych objętych obszrem rewitalizacji,o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r.o rewitalizacji(Dz.U.z 2015r.poz.1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy,jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynąl okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 zł od 1m² powierzchni

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Człopie.

§ 3.  Traci moc uchwała Nr XXXVIII/262/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Człopa.

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki


1)1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r. ) 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 199 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Człopa .

Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2014 r.  poz.849 z 2015r.poz.528,poz.699,poz.774,poz.1045 ) oraz zgodnie z przepisami wynikającymi z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 roku ( Monitor Polski z 2015 r.,poz.735) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. Rada Miejska w drodze uchwały, określa wysokość stawek w podatku od nieruchomości na 2016 rok.