UCHWAŁA NR IX/69/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 i  art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)   Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.   Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                       11 140,00zł         zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                      11 140,00zł         zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :    

- dochodami w kwocie  18 541 072,82zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 786 297,45 zł

- wydatkami w kwocie 19 300 703,58 zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie  2 786 297,45 zł

§ 3.  Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 759 630,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.  Załącznik nr 8 do Uchwały  Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 stycznia  
2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr  3 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Załącznik nr 6 do Uchwały  Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 stycznia  
2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr  4 do niniejszej uchwały.

§ 6.  Załącznik nr 10 do Uchwały  Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 stycznia  
2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr  5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki

Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr IX/69/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2015 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2015 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

488 373,64

- 100,00

488 273,64

 

01095

 

Pozostała działalność

314 373,64

- 100,00

314 273,64

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50 973,32

- 840,00

50 133,32

 

 

 

Własne

47 490,00

- 840,00

46 650,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 533,00

740,00

6 273,00

 

 

 

Własne

5 500,00

740,00

6 240,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

258 600,00

- 6 300,00

252 300,00

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

124 200,00

- 6 300,00

117 900,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

120 000,00

- 6 300,00

113 700,00

 

 

 

Własne

120 000,00

- 6 300,00

113 700,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

6 427 309,52

3 300,00

6 430 609,52

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 000,00

1 100,00

5 100,00

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

4 000,00

1 100,00

5 100,00

 

 

 

Własne

4 000,00

1 100,00

5 100,00

 

80104

 

Przedszkola 

1 112 720,81

2 200,00

1 114 920,81

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

8 000,00

2 200,00

10 200,00

 

 

 

Własne

8 000,00

2 200,00

10 200,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

523 677,43

7 000,00

530 677,43

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

476 000,00

7 000,00

483 000,00

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

476 000,00

7 000,00

483 000,00

 

 

 

Własne

476 000,00

7 000,00

483 000,00

926

 

 

Kultura fizyczna

639 990,00

- 3 900,00

636 090,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

507 230,00

- 4 000,00

503 230,00

 

 

4260

Zakup energii

51 000,00

- 4 000,00

47 000,00

 

 

 

Własne

51 000,00

- 4 000,00

47 000,00

 

92695

 

Pozostała działalność

22 760,00

100,00

22 860,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22 260,00

100,00

22 360,00

 

 

 

Własne

22 260,00

100,00

22 360,00

Razem:

19 300 703,58

0,00

19 300 703,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/69/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2015 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

1 359 630,76

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

1 359 630,76

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

0,00

Rozchody ogółem:

 

600 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

600 000,00

 

Finansowanie

 

759 630,76

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/69/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2015 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Miasta i GminyCzłopa
w 2015 r.

 

 

 

 

 

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

§*

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

1

921

92109

2480

Dom Kultury w Człopie

483 000,00

2

921

92116

2480

Publiczna Biblioteka w Człopie funkcjonująca w strukturach Domu Kultury w Człopie

47 677,43

       Ogółem

 

 

 

 

530 677,43

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/69/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Miasta i  Gminy Człopa w 2015 r.

 

 

 

 

 

 

w złotych

Dział

Rozdział

§*

Jednostka pomocnicza

Plan wydatków
ogółem
na 2015 r.

z tego:

Fundusz sołecki

Pozostałe wydatki

1

2

3

4

5

6

7

010

01095

4210

Sołectwo Golin

5 240,00

0,00

5 240,00

926

92601

4210

400,00

0,00

400,00

razem

5 640,00

0,00

5 640,00

010

01095

4210

Sołectwo Bukowo

2 570,00

0,00

2 570,00

926

92601

4210

1 750,00

0,00

1 750,00

926

92695

4210

2 600,00

0,00

2 600,00

razem

6 920,00

0,00

6 920,00

010

01095

4210

Sołectwo Dzwonowo

2 920,00

0,00

2 920,00

010

01095

4300

740,00

0,00

740,00

razem

3 660,00

0,00

3 660,00

010

01095

4210

Sołectwo Drzonowo

4 640,00

0,00

4 640,00

926

92695

4210

300,00

0,00

300,00

razem

4 940,00

0,00

4 940,00

010

01095

4210

Sołectwo Jaglice

100,00

0,00

100,00

926

92601

4210

2 180,00

0,00

2 180,00

926

92695

4210

200,00

0,00

200,00

razem

2 480,00

0,00

2 480,00

010

01095

4210

Sołectwo Mielęcin

1 500,00

0,00

1 500,00

926

92601

4210

6 000,00

0,00

6 000,00

926

92601

4300

0,00

0,00

0,00

926

92695

4210

2 000,00

0,00

2 000,00

razem

9 500,00

0,00

9 500,00

010

01095

4210

Sołectwo Pieczyska

2 220,00

0,00

2 220,00

010

01095

4270

0,00

0,00

0,00

razem

2 220,00

0,00

2 220,00

010

01095

4210

Sołectwo Przelewice

220,00

0,00

220,00

926

92601

4210

3 400,00

0,00

3 400,00

razem

3 620,00

0,00

3 620,00

010

01095

4210

Sołectwo Szczuczarz

780,00

0,00

780,00

926

92601

4210

1 200,00

0,00

1 200,00

926

92695

4210

300,00

0,00

300,00

razem

2 280,00

0,00

2 280,00

010

01095

4210

Sołectwo Trzebin

2 020,00

0,00

2 020,00

926

92695

4210

1 400,00

0,00

1 400,00

razem

3 420,00

0,00

3 420,00

010

01095

4210

Sołectwo Wołowe Lasy

7 600,00

0,00

7 600,00

926

92601

4210

1 100,00

0,00

1 100,00

926

92695

4210

560,00

0,00

560,00

razem

9 260,00

0,00

9 260,00

010

01095

4210

Sołectwo Załom

840,00

0,00

840,00

926

92695

4210

500,00

0,00

500,00

razem

1 340,00

0,00

1 340,00

Ogółem:

55 280,00

0,00

55 280,00

 

 

 

 

 

 

 

* - do fakultatywnego wykorzystania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

01095

4210

 

30 650,00

 

 

010

01095

4270

 

0,00

 

 

010

01095

4300

 

740,00

 

 

926

92601

4210

 

16 030,00

 

 

926

92601

4300

 

0,00

 

 

926

92695

4210

 

7 860,00

 

 

 

 

 

razem:

55 280,00

 

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/69/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2015 r.

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2015 r.

 

 

 

 

 

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

§*

Nazwa zadania
(przeznaczenie dotacji)

Kwota dotacji 

1

2

3

4

5

6

1

801

80103

2310

Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczajęcego do oddziału przedszkolnego w innej gminie

5 100,00

80104

2310

Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczajęcego do przedszkola w innej gminie

10 200,00

Ogółem

 

 

 

 

15 300,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  IX/69/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada  2015 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały:

a) zmniejszono plan wydatków:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) o kwotę 6 300,00 zł

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 4 000,00 zł  (PNCKiS)

zwiększono plan wydatków:

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 1 100,00 zł oraz 80104 Przedszkola o kwotę 2 200,00 zł (refundacja dotacji za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie gminy Trzcianka)

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 7 000,00 zł (zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Człopie)

b) wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałą sołectwa Dzwonowo,  Szczuczarz i Jaglice.