UCHWAŁA NR X/87/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 16 034 246,00 zł z tego:

1) dochody bieżące - 15 634 246,00 zł

2) dochody majątkowe - 400 000,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 16 034 246,00 zł z tego:

1) wydatki bieżące - 15 504 246,00 zł

2) wydatki majątkowe - 530 000,00 zł

§ 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody - 0,00 zł

2) rozchody - 0,00 zł

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 59 000,00 zł

2) celowe w kwocie - 41 000,00 zł z przeznaczeniem na: a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 41 000,00 zł

§ 5. 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 6. 

1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie 58 359,00 zł z tego:

1) w ramach funduszu sołeckiego - 0,00 zł

2) w ramach pozostałych wydatków - 58 359,00 zł

§ 7. 

1. Ustala się dochody w kwocie - 70 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 64 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 6 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 

1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) kwotach:

1) przychody - 1 370 600,00 zł

2) koszty - 1 370 600,00 zł

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 100 000,00 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 oraz § 13, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 580 608,00 zł

b) przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 43 740,00 zł

c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w kwocie - 123 000,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 100 000,00 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta i Gminy Człopa,

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Ustala się kwotę 100 000,00 zł do wysokości której Burmistrz Miasta i Gminy Człopa może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Człopa www.bip.czlopa.pl  

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/87/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/87/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/87/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/87/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/87/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/87/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/87/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/87/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/87/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr X/87/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr X/87/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr X/87/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr X/87/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr X/87/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zalacznik14.pdf