UCHWAŁA NR X/84/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 i  art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)   Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.   Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                       3 000,00zł         zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                      3 000,00zł         zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :    

- dochodami w kwocie  18 533 225,82zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 793 450,45zł

- wydatkami w kwocie 19 292 856,58 zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie  2 793 450,45 zł

§ 3.  Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 759 630,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki

Załącznik do Uchwały Nr X/84/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2015 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

710Działalność usługowa

78 000,00

- 3 000,00

75 000,00


71004


Plany zagospodarowania przestrzennego

25 000,00

- 3 000,00

22 000,004300

Zakup usług pozostałych

25 000,00

- 3 000,00

22 000,00
Własne

25 000,00

- 3 000,00

22 000,00

900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 342 078,87

3 000,00

2 345 078,87


90015


Oświetlenie ulic, placów i dróg

268 000,00

3 000,00

271 000,004260

Zakup energii

120 000,00

3 000,00

123 000,00
Własne

120 000,00

3 000,00

123 000,00

Razem:

19 292 856,58

0,00

19 292 856,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/84/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 

1

2

3

4

Przychody ogółem:


1 359 630,76

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

1 359 630,76

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

0,00

Rozchody ogółem:


600 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

600 000,00


Finansowanie


759 630,76

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  X/84/2015

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia  2015 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały:

a) zmniejszono plan wydatków:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 3 000,00 zł

zwiększono plan wydatków:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 3 000,00 zł (na zakup energii)