UCHWAŁA NR XI/97/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Człopa.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2015.15.15 ze zm.) oraz na podstawie art.40 ust. 1,3 i 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t j. Dz.U.2015.460 )

§ 1. Uchwała określa następujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Człopa, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, tj.:

1. Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym ustala się  dzienne stawki opłat za 1m2 zajętej powierzchni pasa drogowego drogi gminnej:

1) Chodników, poboczy, ścieżek rowerowych, placów i parkingów – 8,00 zł,

2) Jezdni do 50% szerokości – 8,00 zł,

3) Jezdni powyżej 50% szerokości – 9,00 zł,

4) Pozostałych elementów pasa drogowego – 6,00 zł.

2. Za zajęcie  pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (w szczególności: linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia oraz linie telekomunikacyjne, przewody kanalizacyjne nie służące do odwodnienia drogi, gazowe, ciepłownicze i wodociągowe, urządzenia wodnych melioracji, urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia), ustala się roczne  stawki opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) W obszarze zabudowanym – 150,00 zł,

2) Poza obszarem zabudowanym – 100,00 zł,

3) Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i melioracyjnych bez względu na obszar – 1,00 zł.

3. Za zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ( w szczególności. kioski, pawilony handlowe lub usługowe, kabiny telefoniczne, schody, wiaty), ustala się dzienną stawkę opłaty za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy w wysokości 1,00 zł.

4. Za zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczania w pasie drogowym reklam ustala się  dzienną stawkę opłaty za 1 m² powierzchni reklamy w wysokości 1,00 zł.

5. Za zajęcie pasa drogowego, na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w ust.2-4  (zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności ma miejsce wówczas, gdy pas drogowy zajmowany jest m.in. poprzez urządzenie ogródków gastronomicznych, stragany, ekspozycje towarów, składowanie materiałów, prowadzenie handlu ) ustala się dzienną stawkę opłaty za 1 m² zajętej powierzchni pasa drogowego w wysokości 1,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała nr XVIII/138/2005 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Człopa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki

Uzasadnienie

do uchwały nr  XI/ 97 /2016
Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg , których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały ustala dla dróg, których  zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego uwzględniając zgodnie z art. 40 ust. 9, kategorie drogi, której pas drogowy zostaje zajęty, rodzaj elementu zajętego pasa drogowego, rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.

Ujęte w uchwale stawki wynikają z rosnących kosztów bieżącego utrzymania dróg gminnych
i potrzeby zabezpieczenia w budżecie gminy odpowiednich środków finansowych na ich utrzymanie. Realizacja inwestycji niezwiązana z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ma niewątpliwie negatywny wpływ na stan nawierzchni dróg gminnych wynikający z uproszczonych technologii przywracania pasa drogowego (w szczególności nawierzchni asfaltowej) do stanu pierwotnego. Zaproponowane stawki powinny ograniczyć powierzchnię zajęcia pasa drogowego oraz skrócić czas zajęcia pasa drogowego.

Dlatego podjęcie uchwały uważa się  za zasadne.